Обществени консултации

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Решението за изработване на изцяло нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас е обусловено от извършен одитен ангажимент за даване на увереност от дирекция „Вътрешен одит“ и резултатите от извършената от общинската администрация служебна проверка по прилагането на подзаконовия акт и преценката за съответствието му с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които се съдържат в закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не се уредени със закона.
Друга причина е привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от общината с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация. По този начин се постига изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата за Административния регистър и хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички общински администрации в страната, което пък е предпоставка за въвеждане на електронното управление. След извършен анализ, административните услуги, обявени от Община Бургас са приведени в съответствие с Регистъра на услугите, чрез уеднаквяване на наименованията и съдържанието и добавяне, съответно премахване на услуги, съобразно дейностите извършвани от дирекциите. В резултат на приключилите процеси на актуализация по дирекции и представени актуални списъци с услуги, същите са отразени в проекта на наредбата и приложенията към нея.


Дата на откриване: 3.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 3.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари