Обществени консултации

Проект за Постановление за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата

Съгласно чл. 115м, ал. 1, т. 15 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, в предмета на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” са включени дейностите по предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и речни информационни услуги на корабния трафик.

Във връзка с осъществяване на предмета си на дейност и в съответствие с наредбата, от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” беше изградена и внедрена система за електронна обработка на корабните документи при пристигане/отплаване на корабите в/от българските пристанища, обслужваща морския транспорт. Опитът от прилагането на тази система показва, че тя улеснява взаимодействието между различните институции, участващи в процеса и в резултат ускорява извършването на проверките и вземането на съответните административни решения от служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници”, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и останалите органи за граничен контрол.

Аналогична система понастоящем липсва в областта на речния транспорт, въпреки че внедряването й  кореспондира с основните принципи и заложените политики в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г.

Същевременно, последните изменения в Закона за митниците (в частност новият чл. 244) предпоставят необходимостта от изграждане и внедряване на система за електронен документооборот и по отношение на корабите, пристигащи и напускащи речните пристанища.

С оглед горното и основавайки се на опита си в морския транспорт, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” възложи разработването на Система за електронна обработка на корабните документи при пристигане/отплаване на корабите в/от българските пристанища на река Дунав. Системата е построена на концепцията „Single Window” или „Обслужване на едно гише”. Въвеждането й ще позволи стандартизираните информация и документи да се подават в една единствена входяща точка еднократно и едновременно към всички институции, притежаващи съответните правомощия за извършване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в речните пристанища на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Еднократното и едновременно обработване на данни, които се предоставят на компетентните институции при пристигане и при отплаване на кораб в/от българско речно пристанище, ще съкращава в максимална степен срока за извършване на граничния паспортен, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол и контрола на транспортните средства, както и срока за вземане на съответните административни решения. Крайната цел на системата е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса в сферата на речното корабоплаване и стимулиране развитието на превозите на стоки и пътници по река.

Предвид изложеното, изменението в чл. 1, ал. 1, т. 2 от наредбата има за цел да разшири обхвата и приложното й поле, като се осигури действието на наредбата и по отношение на речния транспорт. Досегашните текстове на наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване визираха морския транспорт.

Измененията в чл. 4, ал. 2, и ал. 3, чл. 6, ал. 3 и ал. 4, чл. 11 и чл. 15 от наредбата са свързани с разширяването на приложното й поле, като създават основа за внедряването на системата за електронен документооборот, която да обслужва корабите, пристигащи или напускащи българските речни пристанища, отчитайки спецификите на превозите, извършвани по вътрешните води пътища на Република България.

Новата Глава трета „а“ „Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи речните пристанища на Република България“, както и измененията в чл. 4, ал. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 12 и чл. 22а от наредбата регламентират внедряването и функционирането на Система за електронна обработка на корабните документи при пристигане/отплаване на корабите в/от българските пристанища на река Дунав, а именно – различните видове документи и данни, които се подават към системата, сроковете за подаването им, за кои кораби и в кои случаи се подават, определят се задължените за подаването на данните лица, както и обменът на информация между компетентните институции.

В новата Глава четвърта „а” „Система за електронен документооборот на речния транспорт“ са уредени функциите на системата, начините за получаване на достъп до нея и задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура” като лице, отговарящо за изграждането, поддържането и администрирането на системата.

Измененията в Глава пета „Административнонаказателни разпоредби“ въвеждат административни наказания за лицата, задължени да подават сведения за корабите, пристигащи или напускащи речно пристанище на Република България – капитани, агенти и корабни мениджъри, ако не изпълнят задълженията си да подадат в срок, или подадат непълна или невярна информация за корабите. Санкциите са установени в еднакъв размер с тези за лицата, задължени да подават сведения за корабите, пристигащи или напускащи морските пристанища на Република България.

Измененията в чл. 1, ал. 4 и чл. 17, ал. 4 привеждат текстовете на Наредбата в съответствие с действащото законодателство, регламентиращо правомощията на Агенция „Митници” при осъществяване на митнически контрол в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.

Промените в Наредбата са свързани и с въвеждане на изискванията на Директива (EC) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ, L 302 от 2015 г.) (Директивата).

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари има за цел да намали изхвърлянето в морето на отпадъци от експлоатацията на кораби и на остатъци от товари, и по-специално неправомерното изхвърляне, извършено от кораби, ползващи пристанищата на Европейския съюз, като подобри наличието и използването на пристанищните приемни съоръжения, предназначени за отпадъци от експлоатацията на кораби и на остатъци от товари и по този начин подобри опазването на морската среда.

Съответно промените на Директива 2000/59/ЕО от 2015 г. са във връзка с Резолюция MEPC.201(62) (приета на 15 юли 2011 г. от Международната морска организация (ИМО) за изменение на приложение V към Конвенцията MARPOL относно предотвратяването на замърсяването с отпадъци от кораби, чрез въвеждане на нова и по-подробна категоризация на отпадъците. Измененото приложение V към Конвенцията MARPOL влезе в сила на 1 януари 2013 г. Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби, 1973 г., както е изм. с протоколи от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г. е ратифицирана със закон.

С цел съгласуване с мерките на ИМО и избягване на несигурност сред ползвателите на пристанища и властите, таблицата, включена в приложение II към Директива 2000/59/ЕО, която съдържа различни видове и количества отпадъци и остатъци от товари, които трябва да се разтоварят или задържат на борда, следва да бъде адаптирана към новата категоризация на отпадъците в измененото приложение V към Конвенцията MARPOL. В допълнение, за да се подобри установеният съгласно Директива 2000/59/ЕО режим, който цели намаляване на изхвърлянето в морето на отпадъци, генерирани при експлоатацията на кораби, и на остатъци от товари, в таблицата от приложение II на Директива 2000/59/ЕО следва да бъде включена информация за видовете и количествата отпадъци, генерирани при експлоатацията на кораби, които действително са разтоварени в пристанищните приемни съоръжения на последното пристанище на разтоварване.

Във връзка с гореизложеното е предвидено актуализиране на Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 от наредбата.

Проектът на Постановление въвежда изискванията на Директива (EC) 2015/2087, поради което е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право, в съответствие с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., посл. изм. бр. 36 от 2016 г.).

Изработването на проект на Постановление е включено като мярка № 96 в Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 27 на Министерския съвет от 21 януари 2016 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проектът беше публикуван на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Портала за обществени консултации на Министерския съвет за обществено обсъждане. На заинтересованите лица бе предоставена възможност да се запознаят с проекта, както и да представят писмени предложения и становища по текста в 14-дневен срок от публикуването на проекта за изменение и допълнение на наредбата, които са отразени в справка „Резултати от обществено обсъждане”.

Проектът на доклад и проектът на постановление са съгласувани в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Постъпилите бележки и предложения са отразени в справка, приложена към настоящия доклад.

С оглед обстоятелството, че лицето, задължено да изгради, поддържа и администрира Система за електронен документооборот на речния транспорт, е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, което е търговец – публично предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, изменението в наредбата няма да има пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което в изпълнение на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е приложена финансова обосновка съгласно приложение 2.2.

 

Лице за контакт:
Тодорка Ковачева
Старши юрисконсулт в дирекция „Правна“
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
тел. 02 807 9931
E-mail: t.kovacheva@bgports.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари