Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, внасяме за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинска академия (ВМА)  

  С проекта на нов Правилник за устройството и дейността на Военномедицинска академия (ВМА)  се постигат следните цели:

  - синхронизиране на нормативните правила, уреждащи дейността на ВМА с настъпилите промени в правната уредба, които пряко касаят дейността й;

- привеждане на статута на лечебните заведения, включени в състава на ВМА с изискванията на Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/;

- прецизиране на разпоредбите, които касаят ръководния състав на ВМА и неговите правомощия, както и на отделните й структурни звена;

- оптимизиране структурата на ВМА с  прекратяване на дейността на БДПЛР – Поморие.

      Предвид факта, че предлаганите промени са многобройни и важни, по аргумент от чл. 11 от Закона за нормативните актове, се предлага приемането на нов Правилник за устройството и дейността на ВМА и отмяна на действащия.

     С проекта на постановление се предвиждат изменения и допълнения в следните нормативни актове, пряко свързани с новата уредба на структурата и дейността на ВМА: 

   - Постановление № 45 на Министерския съвет за определяне на военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия;

 - Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 2010г.;

 - Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 84 от 26.04.2010 г.;

- Постановление № 54 на МС от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;

- Постановление № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

През последната година влязоха в сила множество значителни изменения на нормативната уредба, касаещи дейността на ВМА като лечебно заведение. Най-общо промените засягат организацията, реда и условията, в това число и изискванията и стандартите за осъществяване на медицинска помощ. Променени са и част от медицинските стандарти по специалности, които се упражняват в лечебните заведения (болници) от структурата на ВМА.

Най - значителните от тях касаят дейността на многопрофилните болници за активно лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА и са свързани с регистрацията им и издаването на удостоверенията за изпълнение на изискванията по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), което налага същите да се отразят в Приложенията на Правилника на ВМА.

Конкретните нормативни актове, които са променени са:

-                      Закона за лечебните заведения – промените,  направени в края на 2015 г. (бр. 72 и бр. 95 на Държавен вестник), и по конкретно изменението на чл. 9, където отпадат болниците за долекуване и новата разпоредба на чл. 19а, съгласно която ВМА получи възможност да разкрива кабинети за консултативна помощ и да сключва договори с НЗОК за извънболнична медицинска помощ;

-                      Наредба за критериите и реда за избор на лечебните заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори (ПМС № 45 от 09.03.2016 г.);

-                      Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ (ПМС № 58 от 21.03.2016 г.);

Въвеждането на Националната здравна карта с Решение № 202 на Министерски съвет за утвърждаване на Националната здравна карта  на Република България също налага да бъдат направени промени по отношение  на регистрацията на болниците от структурата на ВМА.

Прецизира се правната регламентация на дейността на специализираните звена на ВМА - Научноприложния център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина - София (НПЦВМЕАММ), Научно-приложния център по епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) и Центъра за психично здраве и превенция (ЦПЗП), както и на категориите лица, по отношение на които я осъществяват.

Регламентира се статута и дейността на новосъздадения Център за профeсионално обучение, чието създаване и предвидено в т. 2.7. „Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната” от Плана за развитие на въоръжени сили до 2020г., приет с ПМС № 382 от 2015г.. Предвижда се същият  последователно да прерасне във Военномедицински колеж и Военномедицински факултет в рамките на Военномедицинската академия. 

   През последната година се установява, че Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) – Поморие, част от структурата на ВМА, е с лоши икономически показатели, силно амортизиран сграден фонд и апаратура, работи в силно изразена конкурентна среда, но липсват бюджетни средства за капиталови ремонти. Предвид горното Болницата няма сключени договори с НЗОК, тъй като не отговаря на изискванията на Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и на Наредба № 30 от 19.07.2004г. за утвърждаване на медицински стандарт (физикална и рехабилитационна медицина), няма нужния брой медицински специалисти, няма нужната апаратура и не отговаря на изискванията на НЗОК за сключване на договор. С оглед предотвратяване на неоправдан бюджетен разход, се налага дейността на БДПЛР - Поморие да се прекрати. Социалните функции, осъществявани от болницата по отношение на законовоустановените категории лица-военнослужещи, цивилни служители по ЗОВСРБ, ветерани, военноинвалиди, резервисти, могат да се поемат от други болници от състава на ВМА, а именно: БДПЛР – Банкя и БДПЛР – Хисаря. Предвижда се промяната в структурата на ВМА да стане факт към 1.01.2017 г., като се намали общата численост на персонала на ВМА с 46 души, за сметка на разформирането на БДПЛР – Поморие. Целта на предложението е обезпечаване на своевременното формиране на бюджета на ВМА за следващата година.

  С влизането в сила на Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ЗДАР) се преустановява действието на § 11, ал.1 от ПЗР на ЗОВСРБ, съгласно която по отношение на статуса на служителите им се прилагат Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и правилникът за прилагането му, доколкото в тях не е предвидено друго. Новите два закона поставят изискване за постъпване на служба след извършване на експертиза за годност, провеждана от военномедицинските органи по чл. 141, ал.2 от ЗОВСРБ, и предвиждат определянето на характера/вида на причинената телесна повреда на служителите да се осъществява от тези органи (чл. 39, ал.1, т.3 и чл. 124, ал.3 от ЗНСО, съответно чл. 44, ал.1, т.2, вр. ал.3, т.1 и чл. 111, ал.3 от ЗДАР). Съгласно чл.116, ал.1, т.6 от ЗНСО, установяването на психологичната непригодност за служба в НСО е от компетентността на специализираните звена и органи по психологично осигуряване по чл. 141, ал.3 от ЗОВСРБ, част от които е и Центъра за психично здраве и превенция във ВМА. В тази връзка се налага допълнение на разпоредбите, регламентиращи дейността на ВМА, включително и в частта на специализираните й звена – НПЦВМЕАММ и Център за психично здраве и превенция.

Новата законова регламентация на извършването на експертизата за годност в двете служби и психологичната пригодност на служителите в тях   обуславя необходимостта от изменение на ПМС № 45 от 21.02.2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия. С предлаганото изменение се предвижда средствата за тези дейности да се определят съгласно споразумения   между ВМА и НСО, съответно между ВМА и ДА „Разузнаване“, и да се предоставят по бюджета на Министерство на отбраната, в частта му за ВМА, по реда на Закона за публичните финанси. В съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗНСО се предвижда разходите за извършване на експертизата за годност за служба в НСО да са за сметка на кандидатите, съгласно ценоразпис, утвърден от началника на ВМА.

 Предлаганият проект не оказва пряко или косвено въздействие върху бюджета на Министерство на отбраната. 

 С  проекта не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

Предвид изложеното и на основание 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка. 


Дата на откриване: 24.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари