Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предлагат промени в следните основни насоки:

- създаване на Национална аптечна карта и на предпоставки за подобряване на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти;

- регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти и за ограничаване на износа им при необходимост;

- оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания и създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158/2014) (Регламент (ЕС) № 536/2014);

- създаване на възможности за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг на такива на българския пазар, както и за заплащане с публични средства на лекарствени продукти, които са изключени от Позитивния лекарствен списък и нямат алтернатива за лечение с друг лекарствен продукт;

- създаване на възможност за прилагане на лекарствени продукти за показания извън одобрените такива.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 ноември 2016 г. 15:03:00 ч.
iva_pavlova

Становище на Американска търговска камара в България относно ЗИД на ЗЛПХМ

Становището на Американската търговска камара в България относно Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) е достъпно на следния линк:

http://amcham.bg/2016/11/02/amcham-statement-draft-act-amendment-supplement-draft-act-medicinal-products-human-medicine-amphm/