Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и e съобразен с Решение № 411 от 19 май 2016 година на Министерския съвет приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.11.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 октомври 2016 г. 12:53:01 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложения за изменение1

Здравейте,

Първо ще спомена противоречията на проекта за наредба с текстове от Закона за управление на отпадъците:

1. В чл. 18 от проекта за наредба давате изключенията за наличие на ПУСО:

“Чл. 18. (1) Изискванията на тази глава не се прилагат за:

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м, освен в случаите на наличие на опасни отпадъци;

2. премахване на сгради с паянтова конструкция;

3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

4. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 1000 кв. м;

6. строителство на присъединителни проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване с обща дължина по-малка от 50 линейни метра;

7. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;

8. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;

9. всички текущи ремонти.

(2) В случаите по ал. 1 условията и реда за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО.”

 

Но в чл. 11, ал. 2 от ЗУО са дадени (съвсем други) изключения за наличие на ПУСО

“Чл. 11. (1) (В сила от 14.07.2014 г.) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.”

 

Видно в наредбата са завишени квадратурите за наличие на ПУСО, което е добре, но ... това е противозаконно. Не може с наредба да се дават по-големи прагове от разрешените със закон.

Не може с наредба да се допълва закона, предвид че в проекта за наредба са предвидени 9 случая, а в закона са само 4. С наредба се опитвате да разширите обхвата на закона неподлежащите ПУСО дейности, като в закона практически са изброени изчерпателно случаите и допълването им с наредба не е редно, най-меко казано.

......................................................................................................................................................

Второ, виждам противоречие на дефиницията за “Възложител”:

В ЗУО е дадена дефиницията в чл. 11, ал. 1:

“Чл. 11. (1) (В сила от 14.07.2014 г.) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.”

 

ЗУТ § 5. По смисъла на този закон:

40. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

В проекта за наредба давате дефиниция за “Възложител”:

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Възложител на СМР“ е всяко лице по смисъла на чл. 161 на ЗУТ

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

            Този дисонанс в дефинициите ще се отрази пряко върху изпълнението на наредбата.

24 октомври 2016 г. 12:54:26 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложения за изменение2

            Трето, в проекта за наредба е дадено в чл. 10, ал. 1, т. 4

“4. прогноза за СО, които ще се образуват и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;”

Никъде не е дадена формула или напътствия как да се изчисляват генерираните СО.

За ориентир може да бъде наличие на паспорт на сградата. Там категорично са описани вложени количества армировъчни конструкции, бетон и прочие, т.е. може с висока точност да бъде изчислено количеството СО, че и по вид.

......................................................................................................................................................

Четвърто, в параграф 1 от Допълнителни разпоредби на проекта за наредба, се

опитвате да давате дефиниции, които са ВЕЧЕ дадени в ЗУО, като да речем що е то ‘третиране” или “строителни отпадъци”! Предлагам да използвате следните текстове:

“Третиране (по-точното е третиране на отпадъци!!!) е дейност съобразно параграф 1, т. 44 от ДР на ЗУО”

            В случай, че не предприемете действия в посока на предложените промени, ще предизвикате нормативен хаос, който неизбежно ще бъде използван за оспорване на издадени наказателни постановления. Считайте, че съдът ВИНАГИ ще приложи термина в ЗУО, а не в наредбата, ако има съвпадение на наименованието, но разлика в дефиницията.

31 октомври 2016 г. 11:52:59 ч.
JovaniJo

Предложение за изменение 3

 

Във връзка с публикуван Проект за изменение на Наредба за Управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, предлагаме следните изменения:

Към чл.18, ал.1 (Изискванията на тази глава не се прилагат за:),

да се добави т.10, която да гласи:

т.10 Подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, преносни проводи и съоръжения, разпределителни проводи, включително присъединителни проводи към сградни инсталации с дължина до 1000м

От влизане на Наредбата за УСО Електроразпределителното дружество изготвя към инвестиционния проект и част ПУСО, който се изпълнява по време на строително-монтажните работи. При извършване на строителните дейности и от самия план за управление на СО ясно се вижда че:

-           В процеса на изкопните работи на линейни обекти изкопаната земна маса попада към определението на чл.2, ал.2, т.3 и т.4 от ЗУО и не подлежи на управление съгласно Наредбата

-          Отчитат се пренебрежимо малко строителни отпадъци за третиране (оползотворяване):

170101- бетон (получен от разкъртване на тротоарна настилка)

170302- асфалт (получен от разкъртване на тротоарна настилка и при пресичане

                на асфалтов път)

170504- почва и камъни (които не се връщат обратно в изкопа)

170506- изкопани земни маси(които не се връщат обратно в изкопа)

                Предложеното допълнение към чл.18, ал.1, т. 6. (строителство на присъединителни проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване с обща дължина по-малка от 50 линейни метра) на проекто наредбата не удовлетворява изискванията на дружеството, защото засяга мото малка част от изгражданите проводи и съоръжения.

                Електроразпределителното дружество е ангажирано да спазва всички дейности  и изисквания на Наредбата за управление за строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.       

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Варна 2016г.