Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“

С изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), обнародвано в ДВ, бр. 51 от 2016 г., са направени промени, които оказват влияние върху дейността свързана с вътрешния одит в Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (ДП „ТСВ“). В чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗВОПС е указано, че звено за вътрешен одит задължително се изгражда в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с годишен оборот над 10 млн. лева за всяка от последните три години. ДП „ТСВ“ отговаря на това изискване на закона, но към момента на влизането в сила на закона в държавното предприятие няма изградено звено за вътрешен одит. Към момента вътрешния одит в ДП „ТСВ“ се извършва от физическо лице наето по граждански договор, в съответствие на действащите нормативни изисквания преди промяната на закона (чл. 11, ал. 2 от ЗВОПС).

Във връзка с изложеното, за да бъде изпълнено изискването на чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗВОПС по отношение на ДП „ТСВ“ е необходимо да бъде изградено звено за вътрешен одит в държавното предприятие, чрез промяна на структурата на Главно управление на ДП „ТСВ“ и създаване на нова дирекция „Вътрешен одит“. С предложената промяна в структурата ще се постигне подобряване на административния капацитет и оптимизиране на финансовите ресурси на администрацията на държавното предприятие, както и оптимизиране на функциите и дейността свързани с вътрешния одит в ДП „ТСВ“.

 

Лице за контакт:
Светлана Стилиянова
Старши експерт в дирекция „Правна“ към МТИТС
Тел.: 02/ 9409 545
Е-mail: sstiliyanova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 18.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари