Обществени консултации

Проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Медицински одит“

Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е компетентният орган в системата на здравеопазването, който осъществява контрол върху медицинското обслужване на гражданите на основание чл. 116а и 116б от Закона за здравето.

В Изпълнителна агенция „Медицински одит“ постъпват ежедневно множество сигнали и жалби от пациенти и техни наследници, от юридически лица, държавни структури, съсловни организации, неправителствени организации, органи на съдебната власт, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и др. Агенцията е длъжна да разгледа и да се произнесе по всички сигнали и жалби.

През 2015 г. се наблюдава тенденция за увеличаване на броя на исканията за извършване на проверки от органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи (МВР) и ДАНС. През 2014 г. те са били 54, а през 2015 г. – 178. Тези искания ангажират значителен човешки ресурс, тъй като агенцията не разполага с териториални структури и е задължена да изпълни разпорежданията на органите на съдебната власт, МВР и ДАНС на територията на цялата страна. При част от проверките се установяват нарушения, за които освен изготвянето на информация, необходима за структурите, които са изискали проверките, е налице правно основание за ангажиране на административно-наказателна отговорност по Закона за административните нарушения и наказания. Това изисква допълнителен човешки ресурс с оглед спазване на законовите срокове за търсене на отговорност от съответните физически или юридически лица.

На Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се възлага и извършването на медицински експертизи на основание чл. 396, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Обстоятелството, че органите на съдебната власт, МВР и ДАНС възлагат дейности на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е положителен атестат, удостоверяващ капацитета на служителите и професионалното доверие в тяхната работа, но с това обемът от работа се увеличава чувствително.

Функциите на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ са разширени с измененията в Закона за лечебните заведения (обн., ДВ., бр. 72 от 2015 г.),  като са й възложени дейности, свързани с процедурата по издаване на разрешения за лечебна дейност съгласно чл. 47, ал. 11 от Закона за лечебните заведения.

На следващо място, с приемането на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, на агенцията е възложено да извършва проверки на лечебните заведения преди сключване на договори с НЗОК.

Анализите, извършвани от агенцията показват, че проверките имат като цяло положителен резултат, тъй като голяма част от лечебните заведения отстраняват допусканите пропуски. Налице са и случаи, в които лечебни заведения възстановяват неправомерно взети суми. По този начин е налице тенденция за изпълнение на функциите на агенцията по превенция към извършването на нарушения.

Поради гореизложеното, увеличаването на щатната численост на агенцията е необходимо и целесъобразно. Предлага се 4 щатни бройки да бъдат разпределени в общата администрация с оглед необходимостта от допълнителна юридическа експертиза, както и от своевременна финансова и деловодна обработка на по – големия обем от документи. Останалите 6 щатни бройки ще бъдат осигурени за изпълнение на функциите на специализираната администрация.


Дата на откриване: 12.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.10.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари