Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО)

Настоящият проект цели да реши възникнали обществено значими проблеми пред устройството и застрояването на Столична община (СО) и да отстрани както някои правно-технически недостатъци в действащите текстове.

Със законопроекта са предложени промени, свързани с опазването на зелената система на СО.

Предложена е замяна на рамковата програма за прилагане на Общ устройствен план (ОУП) на СО и на специализираните програми към нея с Общински план за развитие (ОПР).

Със законопроекта се цели препятстване на презастрояването в устройствени зони по ОУП, предназначени за ниско застрояване.

Предложен е специален ред за изработване на подробни устройствени планове и на техни изменения в процеса на изработване на изменение на ОУП.

В Допълнителните разпоредби е усъвършенстван понятийния апарат чрез въвеждане на нови легални дефиниции на термини, ползвани и до момента в закона, но без да е изяснено тяхното съдържание.

Предложени са промени в Закона за териториално деление на Столична община и големите градове, свързани с уточняване на границите на райони в СО.


Дата на откриване: 3.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 17.10.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 октомври 2016 г. 12:21:51 ч.
д-р архитект-урбанист

ЗУЗСО

Намирам предложените промени в ЗУЗСО за неотложни и навременни. Категорично подкрепям повечето текстове и имам  и препоръки и предложения.

13 октомври 2016 г. 12:22:11 ч.
д-р архитект-урбанист

ЗУЗСО

Намирам предложените промени в ЗУЗСО за неотложни и навременни. Категорично подкрепям повечето текстове и имам  и препоръки и предложения.

13 октомври 2016 г. 16:11:55 ч.
momchilmm

За допълване на съществуващите "ситуации", а не само "новите комплекси"

Правилата за строителство трябва да важат и за изградените вече квартали - да се селектира. Да може да се строят паркинги, площадки, паркове и градинки, но да не се позволява многоетажно жилищно строителство. За блокове и кооперации има място в Софийското поле достатъчно, за да не се трупаме един върху друг!

Трябва да се позволят местните референдуми. Напр. 1000 подписа от кв.Лагера да могат да инициират нов светофар, премахване на такъв или промяна на посока на улица например или пък изграждане на улица или свързването на затапена улица с градската мрежа.

Един приет устройствен план трябва да се организира регулярното му преглеждане - напр. веднъж на 5 г. - и тогава всички натрупали се идеи и предложения или да бъдат отхвърлени или приети и изпълнени. За да не се получава през 5 месеца да се гледа една улица или парцел.

Като негативен пример трябва да служи кв.Манастирски ливади, където преди 40 г. беше поляна, а днес - жилищна зона в покрайнините на София

Промените са сравнително добри, но изключително закъсняли.