Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за преминаване на Института за защита на растенията от Националната служба за растителна защита към Селскостопанската академия

Съгласно Решение № 403 от 14.06.2010 г. на Министерския съвет за одобряване на Стратегия за създаване на Българската агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска и Решение на Народното събрание от 27.07.2010 г. за приемане на Стратегия за създаване на Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска, Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита се преобразуват в Българската агенция по безопасност на храните. Институтът за защита на растенията е в структурата на Национална служба за растителна защита, но не е включен в структурата на Българската агенция по безопасност на храните, тъй като научноизследователската му дейност не попада в обхвата на контролната дейност на Българската агенция по безопасност на хранатие. В изпълнение на Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерския съвет за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация преминаването на Института за защита на растенията към Селскостопанска академия следва да се извърши в срок до 31.12.2010 г., тъй като това е определеният краен срок за създаване на Българската агенция по безопасност на храните чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба и Национална служба за растителна защита.

          Поради съкращаване числеността на Национална служба за растителна защита в изпълнение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и продоволствието (с изменение ДВ, бр. 41 от 2010 г.), Института за защита на растенията преминава с намалена численост от 69 щатните бройки.

Преминавайки към Селскостопанска академия Институтът за защита на растенията запазва статута си на научен институт към Министерство на земеделието и храните и ще продължи да извършва специфична си научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на растителната защита, както и някои специфични дейности, свързани с безопасността на храните.

 


Дата на откриване: 22.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари