Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изготвен във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. 

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 септември 2016 г. 17:05:57 ч.
Sir Humphrey

Подаване на декларация по чл. 50 ЗДДФЛ по електронен път

Относно § 42 т. 13 (изменение на чл. 53 ал. 1 от ЗДДФЛ):

Предлаганият текст е крещящо дискриминационен спрямо задължените лица, които нямат необходимите познания за работа с компютри и интернет: предимно възрастни хора, но не само. Нередно е ЗДДФЛ да принуждава компютърно неграмотни задължени лица да разкриват своите данъчна тайна и ПИК пред трети лица, към които ще бъдат принудени да се обърнат са помощ и съдействие при изпълнение на конституционните и законовите си задължения за деклариране, съответно плащане, на данък. 

Има възрастни хора, които имат облагами доходи напр. от наем, но ще са в невъзможност лично да си попълнят и подадат декларацията поради факта, че не умеят да работят с компютър.

21 септември 2016 г. 17:08:08 ч.
Дудев

Подаване на декларация по чл.50 ЗДДФЛ по електронен път

Относно §42 т.13

Подкрепям предхозния коментар. За да подадеш декларацията си по ел. път не е необходимо само да имаш ПИК издаден от НАП, необходимо е да имаш знанията и уменията да работиш с компютър. Предлгам физически лица над 75 години да бъдат освободени от това задължение и да могат да подават декларации по чл.50 на хартиен носител.