Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда следните основни групи промени:

Въвеждат се правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2016 г.

Основна цел на предложението за промяна на ДОПК във връзка с тази директива е засилване на ефективността на административното сътрудничество между данъчните администрации чрез разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация, като се създават правила за обмен на информация относно предварителните данъчни становища във връзка с трансгранични сделки (предварителни трансгранични данъчни становища) и предварителните трансгранични данъчни становища, използвани в областта на трансферното ценообразуване (предварителните споразумения за ценообразуване).

Правилата, въведени с директивата, имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, което е в синхрон с няколко взаимно допълващи се инициативи на Европейския съюз. Също така мерките за данъчна прозрачност са едни от основните аспекти в работата на Европейската комисия, което е видно както от приетата през 2015 г. промяна в Директивата за административното сътрудничество между държавите членки по отношение на обмена на информация в сферата на предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, така и от последващата промяна в същата директива, но свързана с т. нар. отчети по държави, които многонационалните групи предприятия ще са задължени да съставят и подават.


Дата на откриване: 16.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари