Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Приемането на Решение (ЕС) 2016/1316 на Съвета от 26 юли 2016 г. за изменение на Решение 2009/908/ЕС, с което се измести периода на провеждане на Българското председателство през първата половина на 2018 г., доведе до преосмисляне на подхода и начина на осъществяване на общата координация на процеса на подготовка и провеждане на Председателството. Изграждането на модел на ефективна координация, гарантиращ по-висока ангажираност на всички членове на Министерския съвет, е от ключово значение предвид чувствително съкратените срокове за подготовка.

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е разработен в изпълнение на т. 2 от Решение № 729 на Министерския съвет от 2016 г.

С проекта на Постановление се извършват промени в Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и в Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

Основните промени в ПМС № 114/2016 г. са, както следва:

Ø  за национален координатор на подготовката и провеждането на Председателството се определя министър-председателят на Република България. Националният координатор ще осъществява цялостното ръководство и контрол, като при изпълнение на правомощията си ще бъде подпомаган от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет;

Ø  определени са седем направления на подготовката и провеждането на Председателството и отговорните за тях координатори от правителството:

·        за логистиката и екипа на Председателството ще отговаря заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката във взаимодействие с Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС;

·        за инфраструктурата и сградния фонд отговорен координатор ще бъде заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Той ще изпълнява задачите си във взаимодействие с главните секретари на Министерския съвет и на Народното събрание, както и с изпълнителния директор на „НДК-Конгресен център София” ЕАД и кмета на Столична община;

·        по въпросите за сигурността ще отговаря заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи във взаимодействие с началника на Националната служба за охрана;

·        за бюджета на Председателството ще отговаря министърът на финансите;

·        за комуникационната стратегия на Председателството отговорен ще е министърът на външните работи;

·        за културната програма на Председателството координатор ще бъде министърът на културата, който ще изпълнява функциите си във взаимодействие с кмета на Столична община;

·        за приоритетите и програмата на Председателството координатор ще бъде заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, подпомаган от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет и Министерството на външните работи, във взаимодействие с членовете на Съвета по европейските въпроси.

Ø  Националният щаб за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. се закрива;

Ø  Функциите и задачите на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. са прецизирани, при отчитане на новия модел на координация.

 

Целта на предложените промените в ПМС № 85/2007 г. е да бъдат прецизирани и допълнени правомощията на Министерския съвет и на Съвета по европейските въпроси. Изрично е уредена фигурата на националния координатор на подготовката и провеждането на българското председателство в лицето на министър-председателя, като са допълнени и функциите на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет.    


Дата на откриване: 13.9.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари