Обществени консултации

НИД Наредба №12 от 2016г за прилагане на подмярка 7.2.„И-ции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР за периода 2014-2020г

Основното предложения в проекта на наредба се състоят в следното:

Създава се допълнителна възможност за кандидати, които подготвят проекти за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. и чиито населени места не са включени в първоначалния списък по Приложение № 3 от Наредба № 12 да докажат съответствие с условието чрез представяне на прединвестиционно проучване.

Целите, които се поставят с предложения акт и очаквани резултати от прилагането:

С промяната се цели постигане на устойчивост на нормативния акт и предоставяне на възможност при промяна в действителното положение кандидатите да имат право да подадат заявление за подпомагане без да е необходимо изменение на Приложение № 3 от наредбата.


Дата на откриване: 22.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари