Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

С представения проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“.

С цел постигане на по-голяма оперативност и по-добро управление на бизнес процесите е необходимо да се направи промяна в организационната структура на НК „ЖИ“, а именно :

  1. Създава се длъжност „финансов контрольор“ на пряко подчинение на генералния директор на НК „ЖИ“;
  2. Отдел „Финанси, счетоводство и контрол“ се закрива и на негово място се създава Дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“;
  3. Отдел „Информационни технологии и системи“ преминава от дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“ в дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“.

На свое заседание, проведено на 03.08.2016 г., Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, който да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Съгласно чл. 5, т. 5 от Закона за железопътния транспорт, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава правилник на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В тази връзка, приложено Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, съгласно възложената Ви по закон компетентност.

Лице за контакт:
Добринка Анчева
Главен експерт
Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
E-mail: Dantcheva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 19.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.9.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари