Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА ИЛИ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА ИЛИ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

Основанието за приемане на Наредбата е нормата на чл. 79, ал. 5 и във връзка с чл. 111, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от Закона за туризма.

С Наредбата се въвеждат специални правила за организираните туристически пътувания с обща цена, когато потребители на услугата са деца и ученици. Основната цел на детските и ученическите туристически пътувания е да разнообразят и обогатят учебно-възпитателната дейност и да спомогнат за активното, разнообразно и здравословно оползотворяване на свободното време на децата и учениците.

С наредбата се цели да се създадат ясни условия, при които да се реализират туристическите пътувания на деца и ученици, като напр. какъв е състава на пътуващата група, кой може да бъде и какви са задълженията на ръководителят на групата, на каква възраст следва да бъдат пътуващите, на колко деца и ученици какъв е броят на придружаващите ги възрастни лица, къде и при какви условия се хранят и настаняват децата и учениците, как се осигурява тяхната сигурност по време на престоя, какво представлява детския лагер, как се организира обучението на децата в детските ски зони и други.

Съгласно наредбата, туристическите пътувания могат да бъдат организирани под различна форма: детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища), ски ваканции, тематични ваканции и други пътувания с учебно-възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна цел.

Туристическите пътувания могат да се формират само от регистриран по Закона за туризма туроператор и да се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез туристически агенти.

В съответствие с предвижданията в Закона за туризма и възпроизведено и в наредбата, организираните в системата на предучилищното  и училищното образование  туристически пътувания се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или центрове за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответното регионално управление на образованието.

Наредбата предвижда, че директорът е длъжен да информира родителите, настойниците, попечителите  или лицата полагащи грижа за дете за провеждането на плануваното туристическо пътуване. Негово задължение е да проследи предоставянето на писмено съгласие от тях за участието на детето или ученика в съответното туристическо пътуване.

В наредбата е указано, че Българската агенция по безопасност на храните ще извършва проверки на обектите, в които ще се хранят децата и учениците, за съответствието им с изискванията на  законодателство в областта на храните. Обектите за хранене подлежат на контрол и от РЗИ.

Съгласно текста на наредбата, броят на персонала, които ще се грижи за нормалното протичане на туристическото пътуване, ще се определя съобразно формата на пътуването и възрастовия състав на децата и учениците. Всяка група деца и ученици, извършваща туристическо пътуване ще има свой ръководител.

За персонал, който да обслужва провеждането на видовете туристически пътувания могат да се определят учители, възпитатели, психолози, педагогически съветници, медицински специалисти и представители на съответното настоятелство.

При провеждането на туристически пътувания извън страната, задължително е предвидено да се включва и представител на туроператора, организатор на пътуването.

Конкретните изисквания, свързани с нощуването, храненето, посещаването на плаж и организирането на други занимания за деца и ученици по време на пътуването и съответния престой, са създадени с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия за децата и учениците.

В съответствие с предвиденото в чл. 111, ал. 3 от Закона за туризма, в наредбата са разписани изрични правила за предоставянето на туристически услуги в категоризирани места за настаняване, когато става дума за провеждането на детски лагер.

Така напр. провеждането на детски лагери в страната ще може да се извършва в туристически обекти, разположени в ограден терен, с минимум два входа, с денонощна охрана и пропускателен режим. На входа на детския лагер задължително ще има табела, съдържаща наименованието на лагера и пилони или стойки за окачване на знамена.  В туристическия обект и прилежащия му терен трябва да има осигурено видео наблюдение и системи за сигнално оповестяване; ресторант или друго заведение за хранене и развлечения, в който местата за сядане са най-малко 1/3 от капацитета на мястото за настаняване; санитарни възли и умивалници, разположени в близост до съответното заведение за хранене и развлечения; оборудвани помещения за занимания и допълнителни дейности; обезопасени спортни съоръжения и терени за спорт, със съответното подходящо покритие; налично спортно оборудване; възможност за осигуряване на покрита лятна естрада с озвучаване и осветлени.

За детските лагери по черноморското крайбрежие е необходимо да има осигурен и обезопасен достъп от лагера до морския плаж.

В съответствие с предвиденото в чл. 157, ал. 3 от Закона за туризма са разписани изисквания за занимания за децата в обособени детски ски зона и/или снежни паркове и използването на ски пистите и съоръженията към тях от деца.

Основната цел на Наредбата е гарантиране здравето и сигурността на децата и учениците при реализирането на организирани туристически пътувания с обща цена и повишаване качеството на предлагания им туристически продукт.

Контролът по спазване на наредбата е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните дирекции за  образованието, Регионалните здравни инспекции и всички оторизирани държавни органи за контрол, компетентни в съответната област.

За нарушения на наредбата ще се налагат съответните санкции, предвидени в Закона за туризма, Закона за храните и Закона за здравето.


Дата на откриване: 16.8.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 30.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари