Обществени консултации

Проект на Годишен доклад – 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година

          Настоящият годишен доклад за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година (НСУЦЖ) има за цел да представи цялостна картина за постигнатия напредък от изпълнението на Плана за действие за 2015 г., приет с Решение № 109 на Министерския съвет от 20 февруари 2015 г. Докладът осигурява прозрачност и публичност за изпълнението на НСУЦЖ и представя информация относно:

v  постигнатия напредък при изпълнение на целите на стратегията;

v  мястото на България по отношение на водещи европейски цели и показатели;

v  основните дейности и задачи, планирани за изпълнение на политиката за учене през целия живот през 2015 година;

v  анализирането и оценяването на степента на въздействие на постигнатите резултати в края на 2015 г., като използва ефективно системата от индикатори за измеримост на резултатите, заложена в стратегията;

v  степента на взаимодействие на заинтересованите страни и техния принос за изпълнението на предвидените дейности и задачи през 2015 година.

           В доклада са отразени резултатите от осем взаимосвързани области на въздействие. Предложени са констатации, анализ и оценка на степента на изпълнение, а така също са очертани и основните тенденции и предизвикателства, които следва да се имат предвид при планирането и отчитането на следващи периоди от изпълнението на стратегическия документ. 


Дата на откриване: 26.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.8.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 август 2016 г. 18:30:52 ч.
Янева

Национална библиотечна седмица 2015 „Библиотеките – място за учене през целия живот“ - част 1

С интерес прочетох Проекта на Годишен доклад – 2015 г. за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. Разбирам, че той има за цел да представи цялостна картина за постигнатия напредък от изпълнението на Плана за действие за 2015 г., приет с Решение № 109 на Министерския съвет от 20 февруари 2015 г, но смея да подчертая, че той не би бил пълен, ако не отчиташе и дейности, които по една или друга причина не са били предвидени в Плана за действие за 2015 г.  Включването на такива дейности в отчета би допринесло за по-пълното отразяване работата на организации, които активно работят по програми достойни за включване в годишните планове, и чиято дейност е известна и подкрепена у нас и в чужбина.

Такава програма е проведената от 11 до 15 май 2015 г. под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО десета Националната библиотечна седмица „Библиотеките – място за учене през целия живот“. Тя бе организирана от Българската библиотечно-информационан асоциация и се проведе в рамките на проекта на ББИА „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“, спечелен към Програма „Публични библиотеки 2020“ на Фондация „Четмо и писмо“ с почетен председател Принцесата на Нидерландия Лаурентин. Проявите на Националната библиотечна седмица в страната бяха подкрепени и от  Фондация „Америка за България“ и Фондация „Глобални библиотеки - България“.

Целта ни бе да изградим по-добро разбиране както сред политиците, изпълнителната и местните власти, така и в общностите за ролята на библиотеките в ученето през целия живот (УЦЖ), което да доведе до утвърждаването им като фактор в постигането на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ), тъй като ролята на библиотеките в НСУЦЖ 2014 – 2020 г. не е достатъчно пълно представена. Библиотечният сектор разполага с много по-голям потенциал за участие в изпълнението на приоритетите и целите на Стратегията.

В рамките на седмицата, на 13 май 2015, в Представителството на ЕК в България проведохме Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот“. Валентина Дейкова – началник отдел „Учене през целия живот“ и национален координатор за учене на възрастни, изнесе ключовата презентация „Ролята на обществените библиотеки в изпълнението на Стратегията за учене през целия живот в България“, в която се очертаха необходимости и ниши за активно многопосочно участие на обществените библиотеки в изпълнението на стратегическия документ. Събитието отвори дискусия по важни подтеми: обществените библиотеки – център за неформално обучение и самостоятелно учене; информационна грамотност и дигитална компетентност в обществените библиотеки; обществените библиотеки – център за информация и консултации за УЦЖ; библиотеките – партньор в ученето през целия живот. Форумът показа добрите практики на библиотеките в рамките на учене през целия живот и очерта ефективни партньорства, формулира възможностите на обществените библиотеки за активно участие в дейностите по учене през целия живот, обсъди механизмите за тяхното включване като ключов фактор в реализацията на политиките в тази област. Във форума участваха над 60 представители на библиотеки от цялата страна, на организации и институции, осъществили успешни съвместни проекти с обществените библиотеки. 

09 август 2016 г. 18:32:29 ч.
Янева

Национална библиотечна седмица „Библиотеките – място за учене през целия живот“ - част 2

Участниците в регионалните кръгли маси планираха общи задачи, свързани с преодоляване на социалното неравенство чрез конкретни форми на УЦЖ за уязвими групи, малцинствени групи, деца в отдалечени региони, хора със зрителни и слухови увреждания. Бяха взети решения за местни партньорства, които да подпомагат разнообразните форми на УЦЖ. Установени са връзки и контакти на регионалните библиотеки с регионалните координатори на УЦЖ. Областните администрации изразиха съгласие за организиране на редовни срещи за планиране на съвместни програми за учене през целия живот с активното участие на библиотеките.

Резултати от Национална библиотечна седмица 2015 НБС – 2015 в цифри:

• 14 кръгли маси, посветени на библиотеките и ученето през целия живот, организирани от ББИА в София и регионалните библиотеки във Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, Силистра, Търговище, Хасково;

• 613 участници в кръглите маси – представители на държавната и местната власт, областните администрации, регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Министерството на земеделието и храните, неправителствени организации, училища, доставчици на професионално образование и други обучения за възрастни;

• 87 събития, проведени от 13-те регионални библиотеки през седмицата;

• 4034 участници в инициативите, организирани в 13-те областни града;

• 170 изяви в медиите във връзка с кръгли маси;

• над 200 публикации в печатните и електронните медии в София и страната.

Идеите на НБС за пръв път бяха популяризирани чрез Фейсбук кампания, която достигна до 400 000 души и чрез специално изготвен видеоклип, излъчен по БНТ и в социалните медии.  За седмицата бе направен и специален видоеклип, излъчен по БНТ:

http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=93

Повече за Националната библиотечна седмица – програма, дипляна, обръщение, презентации и поздравителни адреси към ББИА по повод на Националната библиотечна седмица – може да се види на уеб сайта на ББИА:

http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=976&Itemid=116

Снежана Янева

Председател на ББИА