Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С приемането на Закона за център на оценка на риска по хранителната верига през месец юни 2016 г. се предвижда преструктуриране на действащия Център за оценка на риска, създаден със Закона за Българската агенция по безопасност на храните през 2011 г. в Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към министъра на земеделието и храните.

С цел гарантиране на независимост и безпристрастност на оценката на риска по цялата хранителна верига от процеса на управление и контрол на риска следва органът, който извършва оценката на риска да бъде извън структурата на органите, които контролират тези процеси. Това разграничение е извършено на ниво Европейски съюз със създаването на Европейския орган по безопасност на храните съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002. Този орган предоставя научни становища във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите, които са основа при взимането на управленските решения. Съгласно чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 Европейският орган по безопасност на храните работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи сходни с неговите функции. В тази връзка държавите членки следва да имат органи, които изпълняват сходни на Европейския орган по безопасност на храните функции по смисъла на чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига е компетентен орган за извършване на научни оценки на риска по хранителната верига във връзка с вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.

Съгласно разпоредбите на Закона за центъра за оценка на риска - той е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.  

С проекта на Устройствен правилник са определени структурата, числеността, функциите, съставът, организацията на работа, ръководството на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и функциите на Управителният съвет.

Устройствения правилник се издава на основание чл. 19, ал. 3 от Закона за Центъра за оценка на риска. Съгласно разпоредбата на § 5, т. 1 от преходни и заключителни разпоредби в срок от три месеца след влизане в сила на закона Министерският съвет приема Устройственият правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Изваждането на Центъра за оценка на риска от структурата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с приемането на Закона за център за оценка на риска по хранителната верига, налага извършването на промени в Устройствения правилник на БАБХ, както и в други нормативни актове на Министерския съвет.

В процес на приемане е Регламент на ЕС, който урежда обединяване от 2017/2018 учебна година на двете училищните мерки - „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. В процес на съгласуване е и предстои да бъде приета от Министерски съвет проект на наредба, която ще отмени Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" и Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко". За да не възникнат технически проблеми при внедряване на новите процедури и контроли е целесъобразно сроковете, предвидени в двете действащи наредби, през 2016 г. да бъдат променени.


Дата на откриване: 22.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 4.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари