Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Предвидените изменения и допълнения с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60 от 2009 г.) са следните:

1. Регламент (EС) № 2015/166 на Комисията за допълнение и изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на специфични процедури, методи за оценка и технически изисквания, а също и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и на регламенти (ЕС) № 1003/2010, (ЕС) № 109/2011 и (ЕС) № 458/2011 на Комисията (ОВ, L 28 от 2015 г.);

2. Регламент (EС) № 2015/45 на Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията, касаещо иновативните технологии за намаляване на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства (ОВ, L 9 от 2015 г.);

3. Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ, L  158 от 2015 г.).

За целта с проекта на Наредба № 60 от 2009 г. се предвижда:

1. промяна в изискванията на списъка с данни по приложение № 2 към чл. 4, ал. 2;

2. актуализиране на изискванията относно формата на протоколите от изпитванията;

3. промяна в изискванията по отношение на системата за номериране на сертификатите за ЕО одобряване на типа с цел да се осигури последователност при номерирането им;

4. актуализиране на изискванията по отношение на резултатите от изпитванията;

5. въвеждане на специфичните условия, на които трябва да отговарят виртуалните методи на изпитване, и се определят регулаторни актове, при които могат да се използват виртуални методи на изпитване от производителя или техническата служба;

6. определяне на регулаторните актове, за които производител може да бъде определен като техническа служба;

7. промени, свързани с документите, които се използват в процеса на одобряване на типа, за да се отрази информацията, която се отнася за екологичните иновации.

II. С измененията в чл. 70 се премахва възможността за представяне на доклад за извършени проверки и/или изпитвания от техническата служба при подаване на заявление за индивидуално одобряване на превозно средство. Във всички случаи проверките и/или изпитванията ще се удостоверяват с протокол от техническата служба, съдържащ конкретни реквизити, а не с доклад.

III. Създаването на чл. 70а има за цел да уреди основанията за отказ за издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство, каквито в момента не съществуват. Липсата на конкретни правни основания, предвидени в нормативен акт, сериозно затруднява прилагането на наредбата и на практика представлява невъзможност органът по одобряването (изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”) да постанови законосъобразен отказ, а заинтересуваните лица – да реализират правото си на оспорване. Аналогична е целта и на новите ал. 7 – 11 в чл. 71, с които се въвежда процедура за признаване на индивидуални одобрения, направени в друга държава – членка на Европейския съюз, както и основания за отказ за признаването им.

IV. С изменението на чл. 71, ал. 3 се предлага да се ограничи валидността на удостоверението за индивидуално одобряване на превозно средство до приемането на нови алтернативни изисквания за съответната категория. Необходимостта от това изменение произтича от следното:

Индивидуалното одобряване на нови превозни средства има за цел да удостовери, че превозното средство отговаря на техническите изисквания, валидни при първоначалната му регистрация на територията на страната. При промяна на техническите изисквания в периода след  издаването на удостоверението до първоначалната регистрация на превозното средство, отпада  възможността за регистрирането му, тъй като то е одобрено при предишни изисквания. Следователно удостоверението за индивидуално одобряване няма да може да послужи за първоначалната му регистрация. Затова се предлага в наредбата да се уточни, че удостоверението за индивидуално одобряване е валидно до влизането в сила на нови технически изисквания.   

 

Лице за контакти:
Ивайло Славейков
Главен експерт в дирекция "Пътни превозни средства и водачи"
Тел.: 02/930 88 65
islaveikov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 22.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари