Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

Проектът на Постановление за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, наречена по-долу – „Тарифата“, е изготвен с оглед необходимостта от решаване в спешен порядък на проблемни въпроси във връзка с пребиваване на чужди граждани/граждани на Европейския съюз в качеството им на членове на структури на НАТО, разположени в Република България. Понастоящем такива са т.н. Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО в Република България (BGR NFIU) и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Тези структури са със статут на международен военен щаб по смисъла на Протокола за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор, подписан в Париж, на 28.08.1952 г., ратифициран със закон, приет от 39-то Народно събрание на 14.07.2004 г. (ДВ бр. 65/27.07.2004 г.), наричан за краткост Парижкия протокол. Техният личен състав и зависимите лица/придружаващите ги членове на техните семейства/ се ползват с пълния набор от правата по Парижкия протокол, както и правата по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжение сили, подписано в Лондон на 19.06.1951 г., ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 14.07.2004 г. (ДВ бр. 65/27.07.2004 г.), наричано за краткост НАТО СОФА. Съгласно чл. 3 от НАТО СОФА, при влизане и напускане на територията на Република България, личния състав от състава на въоръжените сили на страна, член на НАТО, се освобождава от паспортни и визови процедури и от имиграционна проверка, както и от процедури на Република България по регистрация и контрол на чужденците. Съгласно чл. 27 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили при преминаване на държавната граница на Република България, личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили и зависимите лица представят следните документи: карта за самоличност или паспорт, съдържащ имена, рождена дата, звание и номер (ако има такъв), вид на въоръжената сила, снимка, дата на валидност и органа, издал документа; заповед за индивидуално или групово придвижване, изготвена на езика на изпращащата държава и на английски език. Съгласно българското законодателство, физическите лица, пребиваващи на територията на Република България се идентифицират с единен граждански номер (ЕГН) или личен номер /личен номер на чужденец/. ЕГН или личен номер се изискват при осъществяването на следните дейности: - сключване на договори за услуги; - регистрация на моторни превозни средства; - регистрация в Националната здравно – осигурителна каса; - идентификация на лицата по Данъчно – осигурителния процесуален кодекс; - издаване на фактури; - записване на лица в детски градини и училища; - други административни дейности. Личен номер на чужденец може да бъде предоставен на лице, което притежава статут на постоянно, продължително или дългосрочно пребиваващ в Република България. По подобен начин е уредено и пребиваването на европейските граждани. Предоставянето на такъв статут изисква регистрация в дирекция „Миграция” на министерство на вътрешните работи и издаване на специални документи по Закона за българските лични документи. Съгласно приложимите международни договори именно това изискване за регистрация и контрол е изключено по отношение на чуждите граждани - членове на структура на НАТО, разположена в Република България. В тази връзка е необходимостта от спешна промяна в националното законодателство - Закона за българските лични документи, Закона за чужденците в Република България, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили при преминаване на държавната граница на Република България, чрез която да се създаде национален ред за осигуряване пребиваването на тези лица и техните семейства, докато са част от посочените структури, както и упражняването на техните права и законни интереси. Процесът по установяването в Република България на BGR NFIU до този момент постави редица практически и правни проблеми, свързани с липсата на необходимата права и административна рамка, която да гарантира прилагането на установените в посочените международни договори клаузи относно статута на тези структури и личен състав. С оглед своевременното им решаване и изпълнение от страна на Република България на задълженията й като страна-домакин, със заповед на министър на отбраната е създадена работна група с участие на експерти от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на външните работи, която да подготви необходимите изменения в националното законодателство. Част от това е и настоящата промяна в Тарифата, която трябва да се реализира в спешен порядък, с оглед пребиваващите вече на наша територия чужди граждани - военнослужещи и членове на техните семейства във връзка с изпълнение на техните служебни задачите в структурите на НАТО. С предложения проект за допълнение на Тарифата се регламентира освобождаване от дължимите такси за издаване на български лични документи от лицата, принадлежащи към военния и цивилен състав на структури на НАТО, разположени на територията на Република България и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в страната във връзка с изпълнение на службата в тях.


Дата на откриване: 19.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.8.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари