Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) публичните възложители могат да провеждат процедура на договаряне без предварително обявление, респ. при възлагане на поръчки на ниски стойности, в случаите когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Аналогична възможност имат и секторните възложители при провеждане на приложимите за тях процедури. Този списък е приложим и при възлагане на поръчки в областите отбрана и сигурност.

В предложения списък са включени само суровини и материали, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който сам по себе си да може да служи за крайно потребление, и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно.


Дата на откриване: 28.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.7.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юли 2016 г. 14:04:32 ч.
SCE

Становище на Софийска стокова борса

СТАНОВИЩЕ НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД

Във връзка с проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), който е публикуван на сайта на Министерство на финансите и в Портала за обществени консултации към Министерски съвет, бихме искали да изразим нашето становище като борсова институция, утвърдила се в икономическото пространство през последните 25 години.

Напълно одобряваме предложения от министър Горанов списък, в който са включени изцяло борсови стоки. Предвид многогодишната ни практика в търговията със суровини и материали по реда на ЗОП и нарастващата пазарна необходимост от все повече стоки, обект на търговски интерес, нашето становище е, че списъкът трябва да бъде допълнен с по-широка гама характерни борсови стоки, утвърдени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и обект на борсовата търговия не само в страните от Европейския съюз, но и по цял свят.

След задълбочено проучване и контакти с нашите борси-партньори от съседните страни членки на ЕС и AFM (Асоциация на фючърсните пазари, в която ССБ е член от 2005 г.) стана ясно, че борсовите стоки, които успешно се търгуват там са предимно: енергоносители (петролни продукти и техни производни, твърди горива и газ, както и техни деривати), зърно и маслодайни култури, дървесина и хартия, метали и метални изделия, строителни материали, а в група минерали се включват и химикалите. Много от борсите в региона имат и обособени кръгове за търговия с хранителни стоки като месо, олио, сол, захар и др. Най-добър пример в това отношение е северната ни съседка, където борсата е създадена след ССБ, но от 2005 г., с подкрепата на правителството и силни законодателни рамки развитието и в помощ на икономиката е забележително. Първичното законодателство в Румъния, отнасящо се до стоковите борси, визира учредяването на борсата като институция със стабилен капитал, а вторичното законодателство касае търгуването на борсата на стоки по държавни поръчки, като покупки по ЗОП и ПДИ (продажба на държавно имущество). Освен в Румъния и борсите в Братислава, Варшава, Лайпциг и Беларус имат отделни кръгове за търговия с изброените стоки, както и с електричество и въглеродни емисии.

04 юли 2016 г. 14:06:02 ч.
SCE

Становище на Софийска стокова борса

Практиката в международен план сочи, че реализирането на стоки чрез борса увеличава възможността за ограничаване на корупционните практики и свиване на „сивия” сектор в търговията.

Всички конкретни начини за възлагане на обществените поръчки се характеризират с прилагането в различна степен на така наричаните „открити процедури” – утвърдени търговски практики във всички цивилизовани страни и нормативно уредени в ЗОП. Сделка, сключвана на открития, високоорганизиран, силноконцентриран, бързоликвиден и финансово гарантиран борсов пазар, е типична реализация на откритата процедура.

През изминалите години на борсата са сключени хиляди сделки с типичните борсови стоки, в това число и по реда на ЗОП. До този момент не са постъпвали сигнали или възражения от страна на възложители по ЗОП, Агенция за обществени поръчки и Комисия за защита на конкуренцията. Този факт утвърждава Софийска стокова борса като надежден гарант и лоялен партньор, каквато е и една от основните й функции за всички субекти, включително търгуващи по ЗОП.  

Направихме сравнителен анализ на цените на изброените групи стоки за последните 10 години и установихме, че нивата на които се сключват сделките на борсата са средно с около 6-10% по-ниски от тези сключени на извънборсовия пазар, като не се пренебрегва обстоятелството, че стойността на конкретна борсова сделка зависи от всички нейни параметри като количество, качество, срокове и място на доставка, условия и начин на заплащане и т.н.

С настоящето изложение Ви молим да вземете предвид мнението на бизнеса и търговците, наложили се на борсовия пазар вече 25 години в демократична България.

Настоятелно Ви молим да обърнете сериозно внимание на нашето предложение за списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), който прилагаме към настоящото изложение.

Приложение: съгласно текста.

04 юли 2016 г. 15:33:45 ч.
SCE

Становище на Софийска стокова борса

Приложение 1

CPV код       Предмет на обществената поръчка

03211000-3 Зърнени култури-

09100000-0 Горива

09200000-1 Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти

15831200-4 Бяла захар

15872400-5 Сол

14711100-9 Необработен чугун

14621110-4 Фероманган + DA24-3 И свързани с това изделия

14711000-8 Желязо      

14712000-5 Олово + BA14-1 Прах/пудра

14713000-2 Цинк + BA14-1 Прах/пудра

14714000-9 Калай + BA14-1 Прах/пудра 14715000-6 Мед + BA14-1 Прах/пудра

14721000-1 Алуминий + BA14-1 Прах/пудра

14722000-8 Никел + BA14-1 Прах/пудра

44921300-5 Варовиков камък

 

07 юли 2016 г. 12:44:53 ч.
BIA_bg

Становище на Българска стопанска камара

      Изх. № 06-00-26/07.07.2016 г.

    Във връзка с общественото обсъждане на проекта за Постановление на Министерски съвет (ПМС) за одобряване списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), БСК изразява своята принципна подкрепа към предложението на Министерството на финансите за включване в списъка на суровини и материали, които:

 • се предлагат в големи количества,
 • нямат характер на завършен продукт, който да служи за крайно потребление и
 • не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно.

Обръщаме внимание на вносителите на това предложение, че стриктното прилагане на този модел в настоящия момент ще бъде сериозен удар за дейността на съществуващите стокови борси  в България, поради следните причини:

 1. В предложения от Министерството на финансите списък са включени единствено стоки (суровини и материали), които рядко биха могли да бъдат предмет на покупка от страна на публични и секторни възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.
 2. Въпреки дългогодишната (наскоро беше отбелязано 25 години от учредяването на Софийска стокова борса) история на стоковите борси в България, държавните институции не провеждат последователна политика за изграждането на устойчив и полезен за българската икономика модел на пазарна инфраструктура, каквато се явява една национална стокова борса:
 • Комисията по стоковите борси и тържищата (КСБТ) към Министерството на икономиката продължава да не е в състояние (институционално, материално и експертно) да осъществява ефективен надзор над дейността на поднадзорните пазарни участници и очевидно е назрял момента за преструктуриране на нейната дейност към Комисията по финансов надзор;
 • Парадоксална е ситуацията, при която от една страна Законът за стоковите борси и тържищата (чл.22, ал.3) продължава да третира стоковите борси като организации с нестопанска дейност, не разпределящи дивидент за своите акционери (т.е. за тези които са финансирали създаването на тези дружества), а от друга страна – държавните институции не проявяват ангажимент за подпомагане функционирането на тази обществено значима и важна за икономиката институция, каквато безспорно е стоковата борса;
 • Вместо да интегрира пазара в единен пазарен субект, КСБТ допусна до момента лицензирането на 3 (три) стокови борси в България (Софийска стокова борса АД, Национална стокова борса АД – Пловдив и Българска стокова борса АД – София), които очевидно изпълняват функциите си в условия на търговска (но често и непазарна) конкуренция.  
 1. При липсата на достатъчен обем стоки за търговия, стоковите борси в България ще бъдат принудени да ограничат инвестиционните си планове за технологична и функционална модернизация, което обрича българския пазар да продължи да функционира като регионално дезинтегрирани присъствени пазари, който не предлагат необходимите за пазарните участници съвременни борсови продукти (срочни сделки, въвеждане на разплащане чрез клирингова къща и т.н). Всички това поставя  стоковите борси в България в обективна невъзможност да изпълнят изискването на Директива 2014/24/ЕС (от 26  февруари 2014  година) за осигуряване на ефективна регулирана и контролирана многостранна търговска структура, която гарантира пазарни цени.

На основание горното, БСК предлага предложения от МФ списък да бъде допълнен и с основни хранителни суровини (като пшеница, царевица, ечемик и др.), при стриктно спазване на принципа за подбор на стоки, които се предлагат в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който да служи за крайно потребление и не се предлага чрез търговската мрежа за търговия на дребно.

Използваме случая да призовем всички заинтересовани лица и институции за предприемане на спешни мерки за цялостно преструктуриране дейността на стоковите борси за създаване на единна, съвременна и цялостна пазарна инфраструктура за стокова търговия в България.

 

09 юли 2016 г. 12:10:53 ч.
Милков

Становище на Българска стокова борса АД

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД

 

Във връзка с публикувания на електронната страница на Министерство на финансите „Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки“ за обществено обсъждане, „Българска стокова борса“ АД изразява следното становище:

В предложения списък на стоките, които могат да се търгуват на стоковите борси в страната чрез процедури, уредени в ЗОП, са включени стоки, които по същността си представляват суровини, необходими в производствени процеси. В списъка, действащ преди влизането в сила на настоящия Закон за обществените поръчки бяха включени редица основни стоки като пшеница, горива, гориво-смазочни материали, въглища, дърва за огрев, варовиков камък, метали и други.

Нормите на чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 ЗОП уреждат възможността на възложителите да се възползват от алтернативната процедура за закупуване на необходимите стоки, която предлага стоковата борса. Законодателят е дал положителна оценка на борсовата търговия в страната, предвиждайки в закона различни процедури, от които възложителят може да се възползва, като в обхвата й влизат и сфери от изключителна важност за държавата, каквито са отбраната и сигурността. Законодателният подход не е случаен, тъй като борсовата търговия предоставя едновременно прозрачна, бърза и икономически целесъобразна възможност за покупка на стоки от страна на възложителите. Борсовият под е мястото, където могат да бъдат постигнати най-добрите параметри по една сделка. Единствено условие на законодателя винаги е било борсовата търговия, осъществявана от публичния или секторен възложител, да се реализира само за определен вид стоки, посочени в конкретен списък. С въвеждането на подобен асортимент от стоки, които могат да бъдат закупени чрез стоковата борса, на практика се възпрепятства законово уредената възможност на възложители да им участват в борсовата търговия.  

Изхождайки от същността на борсовите стоки, които са включени в предложения проект на списък, може да се направи обоснованият извод, че те представляват единствено суровини, необходими за определено производство. Недоумение буди подходът на Министерство на финансите, като се вземе предвид, че възложителите, с изключение на някои секторни, не са производители, не осъществяват производствен процес и не се нуждаят от закупуването на суровини, необходими за реализирането на производство и то ограничени единствено в рамките на различни видове метали.

Не на последно място трябва да се вземе предвид, че наред със стоковата борса функционира и професионалното съсловие на борсовите членове и брокери, които по занятие осъществяват борсово представителство и това е основният им източник на доходи. При неминуемото ограничение на борсовата търговия, до което ще доведе приемането на предложения списък, правата и интересите на брокерите ще бъдат нарушени до степен, че за повечето от тях, които от години са в договорни отношения с възложители по ЗОП, няма да има професионална реализация.

С оглед изложеното „Българска стокова борса“ АД отправя предложение, проектът на списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 ЗОП да бъде преразгледан и в него да бъдат включени основните стоки, по които винаги са се реализирали борсовите сделки по процедурата на ЗОП, а именно горива, въглища, гориво-смазочни материали, пшеница, варовиков камък. По този начин ще се осъществи и целта на Закона за обществените поръчки в областта на борсовата търговия, която законодателят е предвидил като реална възможност за възложителите. 

12 юли 2016 г. 13:31:47 ч.
НБСХС

Становище на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Изх. N 009/ 11.07.2016 г.

 

СТАНОВИЩЕ

 

НА

 

НАЦИОНАЛНИЯ БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ (НБСХС)

 

Във връзка с проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), който е публикуван на сайта на Министерство на финансите и в Портала за обществени консултации към Министерски съвет, бихме искали да изразим нашата подкрепа към становището на Софийска стокова борса АД.

 

Предвид многогодишната ни практика в търговията със зърно, брашно и други продукти производни на тях, и нарастващата пазарна необходимост от все повече стоки, обект на търговски интерес, нашето становище е, че списъкът трябва да бъде допълнен с по-широка гама характерни борсови стоки.

 

НБСХС и ССБ АД са членове на Консултативния съвет по зърното към Министерство на земеделието и храните от самото му създаване и имаме дългогодишни партньорски отношения и взаимоизгодно сътрудничество.

 

Напълно сме съгласни със ССБ АД, че практиката в международен план сочи, че реализирането на стоки чрез борса увеличава възможността за ограничаване на корупционните практики и свиване на „сивия” сектор в търговията.

 

Нашето мнение е, че през изминалите години Софийска стокова борса АД се е утвърдила като надежден гарант и лоялен партньор, каквато е и една от основните й функции за всички субекти, включително търгуващи по ЗОП.

 

Настоятелно Ви молим в списъка на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) да бъдат включени и стоки, като зърнени култури, производни от тях, горива, химикали и др.

 

 

11.07.2016 г.                         Председател на УС на НБСХС:

Гр. София                             Мариана Кукушева

 

 

 

 

 

 

12 юли 2016 г. 16:00:48 ч.
IBroks

Становище на "Интерброкс" ЕООД, първа част

СТАНОВИЩЕ НА „ИНТЕРБРОКС“ ЕООД, БОРСОВ ЧЛЕН НА „СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА“ АД И НА „БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА“ АД

 

Относно:  Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), който е публикуван на сайта на Министерство на финансите и в Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

            Уважаеми Дами и Господа,

            Фирма „Интерброкс“ ЕООД е борсов член на стоковите борси и осъществява борсово представителство от 1994 год.  От 2003 – та година дружеството активно участва в борсовата търговия със стоки, възлагани за договаряне чрез стокова борса по реда на  Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Във връзка с проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), който е публикуван на сайта на Министерство на финансите и в Портала за обществени консултации към Министерски съвет, бих искал да изразя изключителната полезност на утвърдената борсова търговия при покупка на стоки, търгувани по реда на ЗОП.

Стоковата борса е единственото доказано в световната практика място което събира най-бързо максимален брой търговци имащи интерес към доставките на определени стоки или борсови оферти на основата на ясни закони и правила на търгуване. Благодарение на утвърдената многогодишна търговия на стоковите борси в България, пазарните участници на борсовия пазар са добре запознати с механизма и правилата на търгуване на отделните борсови сесии и борсови кръгове за различните стоки. Това позволява създаването на конкурентна и прозрачна среда за търговия на борсови стоки и дава възможност на максимален брой търговци да участват на борсовите сесии чрез своите борсови представители. Стоковата борса е също така единственото място на което е възможно незабавно да се постигат конкурентни цени и в кратки срокове да се сключват борсови договори. Никоя друга процедура не е в състояние да постигне такава висока степен на конкурентност, прозрачност и бързина при сключване на търговски сделки.

Поради гореизброените благоприятни условия на борсовата търговия съгласно чл.90, ал.1, т.11 и чл. 103, ал.2, т.9,от отменения ЗОП бе утвърден списък на стоките които се търгуват на стоковата борса по реда на ЗОП и по реда на Закона за стоковите борси и тържища. Стоките включени в този списък са типизирани, разпознаваеми като борсови стоки, търгуват се в по-големи обеми.

Предложеният за одобрение списък по новия ЗОП включва едва девет броя стоки от отменения списък, които  с много малки изключения не се търгуват по ЗОП поради характера им на стоки използвани за суровини за производство на крайни изделия които не се търсят от Възложители по ЗОП.

Всички типично борсови стоки като горива, различни минерали (химикали), индустриални масла, цели групи стоки като хранителни стоки, зърно и маслодайни култури, дървесина и други са изключени от предложения списък!

12 юли 2016 г. 16:01:46 ч.
IBroks

Становище на "Интерброкс" ЕООД, Втора част

Предвид изключителните възможности за пазарна търговия които предлага стоковата борса като високоорганизиран, бързоликвиден и публичен пазар предлагам в предложения списък по новия ЗОП да се включат утвърдени и типизирани борсови стоки като: течни и твърди горива и индустриални масла, основни зърнени култури като пшеница, царевица, ечемик, зрял боб, маслодаен слънчоглед, дървесина, метали и метални изделия, различни видове продукти на индустриалната химия които се търгуват на борсата като натриева основа, натриев хлорид, сярна киселина,  калциев оксид, калциев дихидроксид, пластмасови тръби (PVC тръби), варовиков камък, хранителни стоки (месо, яйца, сол, мляко, брашно, захар и др.), електрически кабели и проводници.

 

 

 Моля да се разгледат всички благоприятни ефекти от изготвянето на цялостен списък в който да се включат утвърдените по-горе борсови стоки търгувани на борсите в целия свят.

Моля за по-широка визия за възможностите на борсовата търговия които ще се разгърнат още повече когато държавата ще може да участва в безусловно най-организирания стоков пазар!

Независимо от прозиращите при изготвянето на списъка съмнения за неефективно функциониране и прилагане на борсовия способ при договаряне на обществените поръчки  на стоковите борси, фактите сочат, че най-добрите цени са договаряни именно чрез борсови сделки

за напълно борсови стоки като горива и масла, химикали и строителни материали търгувани в големи обеми за нуждите на крупни държавни възложители, включително секторни възложители и възложители в областите отбрана и сигурност. Стататистика за големите оттъргувани обеми е безспорна и официално регистрирана и видна от борсовите протоколи.

            Смятам, че приемането на пълния списък с борсови стоки които се търгуват по ЗОП ще насърчи всички брокери и участници на борсовия пазар да търгуват още по-активно, което ще направи пазара още по-ликвиден и ефективен с отличен ефект за националната икономика като цяло. Държавата ще се възползва от предимствата на високоорганизирания борсов пазар който няма аналог сред останалите процедури описани в ЗОП, и така ще допринесе и за развитието на борсовата търговия в България.

12 юли 2016 г. 19:00:54 ч.
Fintron

Становище от "Финтрон България" ЕООД

ДО ПОРТАЛА

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

 

СТАНОВИЩЕ НА „ФИНТРОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,

БОРСОВ ЧЛЕН НА „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА“ АД

 

Относно:  Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), който е публикуван на сайта на Министерство на финансите и в Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Фирма „Финтрон България“ ЕООД търгува активно в продължение на 9 (девет) години Нефтопродукти, метали и други стоки, възлагани по реда на закона за обществени поръчки (ЗОП) като борсов представител .

Нашето становище и становището на нашите клиенти по отношение на предложените за включване в списъка стоки които да се търгуват по реда на закона за обществени поръчки е , че на практика от списъка са изключени почти всички основни борсови стоки. При така предложения списък е невъзможно възложителите да продължат да избират високо ликвидния и организиран борсов пазар като място на което да търгуват необходимите стоки.

Смятаме, че възложителите са несправедливо възпрепятствани да избират търговията през стоковата борса макар съгласно ЗОП да имат право на това.

На основание световната практика да се търгуват на стоковите борси утвърдени борсови стоки които липсват в предложения списък, както и досегашния положителен опит на търгуване на борсови стоки, възлагани по реда на ЗОП моля в списъка да се включат следните стоки, представляващи интерес за публичните възложители:

 • Зърно (пшеница, царевица, ориз, ечемик, ръж, овес, зрял боб).
 • Горива (дизелово гориво, тежки горива, горива за отопление)
 • Химикали: Натриева основа, сярна киселина, натриев хлорид и др.
 • Калциев оксид
 • Метали и метални изделия

 

Вярвам, че приетия закон за обществени поръчки и пазрното търсене на посочените стоки на стоковите борси са достатъчен аргумент в полза включването на тези основни борсови стоки  в списъка на стоки търгувани по реда на ЗОП на стоковите борси!

 

12.07.2016 г.

 

12 юли 2016 г. 19:50:39 ч.
Delgado i Maleev

Становище от Делгадо и Малеев ООД

ДО ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИОтносно: Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).Уважаеми Госпожи и Господа,

Фирма „Делгадо и Малеев“ ООД е пълен борсов член на „Софийска стокова борса“ АД.

В качеството си на борсов член извършваме борсово представителство на нашите клиенти за сключване на борсови договори, включително изпълняваме борсови поръчки, възложени по реда на закона за обществени поръчки (ЗОП) за покупки или доставки на различни стоки като горива и масла, калциев оксид и др.

Нашите възложители и клиенти по реда на ЗОП са доволни и удовлетворени от бързите срокове на договаряне и пазарните цени които постигаме благодарение на предвидената в закона процедура на договаряне без предварително обявление когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса съгласно списък одобрен от Министерския съвет.

След като се запознахме с предложения списък на борсови стоки, които да се търгуват на стоковите борси по реда на ЗОП, установихме, че предложените в списъка стоки не представляват интерес за Възложители по реда на ЗОП, включително и за секторни възложители част от които представляваме на борсата. Смятаме, че в списъка липсват основни борсови стоки  като горива и химикали, и тяхната липса на практика би преустановила търговията на стоковите борси със стоки възлагани по реда на ЗОП макар и законодателят да е предвидил борсови сделки по ЗОП съгласно чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от закона за обществени поръчки (ЗОП).Водени от гореизложеното моля да бъде внимателно преразгледан предложения списък с борсови стоки и предлагаме към списъка да се добавят следните основни борсови стоки:

1.ТЕЧНИ И ТВЪРДИ ГОРИВА И ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА

2.КАЛЦИЕВ ОКСИД

3.ХИМИКАЛИ: НАТРИЕВА ОСНОВА, СЯРНА КИСЕЛИНА, НАТРИЕВ ХЛОРИД.

4.ЗЪРНО И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ.

5.МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ СТОМАНА И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ.От позицията на нашия опит, включително и като международна търговска компания считаме, че предложените основни борсови стоки се търгуват на всички стокови борси в света, изключително успешно се търгуват като доставки по обществени поръчки в Румъния и тяхното включване е задължително в списъка с борсови стоки по реда на ЗОП.

    

С уважение,

Михаил Малеев

Управител на „Делгадо и Малеев“ ООД