Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

С оглед осигуряване изпълнението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (Обн. L ОВ. бр.333 от 19 Декември 2015г.) (Регламент) се предлага настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн. ДВ. бр.73 от 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 2010г., изм. бр.26 и 43 от 2011г., бр.44 и 73 от 2012г., бр.66, 68 и 70 от 2013г., бр.53 и 98 от 2014г., бр.14, 56, 79, 94 и 95 от 2015г.). С проекта се въвежда изискването за издаване на Сертификат за деактивиране за огнестрелно оръжие направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба. Предвижда се сертификатът за деактивиране да се издава от Главна дирекция „Национална полиция“ или от районното управление по местонахождение на обекта за производство и ремонт. Сертификатът се издава от съответния компетентен орган въз основа на издаден констативен протокол от лица, притежаващи разрешение за производство или за ремонтни дейности. Предлага се сертификатът за деактивиране да се издава в двуседмичен срок от датата на подаване на заявление. Сертификатът за деактивиране е по образец съгласно Регламента, отпечатан на български и английски език върху защитена бланка по утвърден от министъра на вътрешните работи графичен проект. В проекта на ЗИДЗОБВВПИ се предвижда сертификатът за деактивиране да придружава съответното огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително и при прехвърляне на собствеността. Регламентирано е транспортирането на деактивирани огнестрелни оръжия на територията на Република България единствено с нанесена обща уникална маркировка и сертификат за деактивиране съгласно Регламента. Изискването на Регламента за нанасяне на обща уникална маркировка се предвижда да бъде изпълнено чрез изменения и допълнения на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране. Техническите спецификации, предвидени в Приложение № I на Регламента също се предвижда, доколкото е необходимо, да бъдат заложени в Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране. В посочената наредба детайлно и подробно се описват конкретните технически процедури, които в много голяма степен съответстват на посочените в Регламента.


Дата на откриване: 20.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари