Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г.

 

Проектът на Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. e разработен на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания и в изпълнение на Решение № 467 на Министерския съвет от 25 юни 2015 г. за приемане на План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2016 – 2020 г.

Проектът на Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. е  структуриран в седем части, както следва: въведение, европейска рамка и национални измерения, ключови предизвикателства, визия, принципи, национални цели и приоритети на политиката за хора с увреждания, както и изпълнение, мониторинг и финансово осигуряване.

            Визията на Националната стратегия за хората с увреждания към 2020 г. е Република България да осигури условия и възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания, като гаранция за пълноценно участие и упражняване на основните права на хората с увреждания, без каквато и да било дискриминация по признак на увреждане.

Мерките в стратегията са развити на основата на принципите, посочени в чл. 3 от Конвенцията за правата на хората с увреждания при спазването на следните принципи:

  • Целесъобразност, ефективност и ефикасност – реализиране на мерките след анализ на потребностите, съгласуваност и адекватност на целите.
  • Партньорство – взаимодействие, консултации и споделяне на отговорността между всички заинтересовани страни.
  • Устойчивост на постигнатите резултати – дългосрочно въздействие на постигнатите ефекти от реализираните мерки.
  • Прозрачност и отчетност – ясно разграничени задължения на ангажираните институции и периодична отчетност и публичност на резултатите от изпълнението на мерките.

Целта на стратегията е да предостави възможност на хората с увреждания да упражняват своите права чрез осигуряване на равни възможности за тяхното пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото.

Въз основа на предизвикателствата, които стоят пред нашата страна за постепенно реализиране на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, са идентифицирани ключовите приоритети в политиката за периода от 2016 до 2020 г., както следва:

  1. Осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации.
  2. Осигуряване на равен достъп до включващо образование на всички равнища и възможности за учене през целия живот.
  3. Осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги.
  4. Осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания.
  5. Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността.
  6. Осигуряване на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.


Дата на откриване: 10.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари