Обществени консултации

Проект на Закон за иновациите

Приемането на Закон за иновациите е важна част от позиционирането на страната в процеса на определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие. Основната цел е повишаване на конкурентоспобността на българската икономика, нейното превръщане в икономиката на знанието, базирана на устойчив растеж, с възможности за посрещане предизвикателствата на глобализиращия се свят, както и повишаването на икономическата активност на бизнеса и развитие на иновационния потенциал на националната икономика. Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с формиране и провеждане на държавната политика в областта на иновациите и определя иновационната политика на национално и регионално ниво.


Дата на откриване: 9.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 май 2016 г. 16:42:22 ч.
IME

Къде е стандартната оценка на проекта?

В качения доклад е посочено, че е изготвена Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта, но тя не е качена на сайта. Това не спомага за консултациите. Необходимо е да се качи тази оценка.

09 май 2016 г. 16:49:41 ч.
ironhorse

Предложение

Прочетох, доклад, мотиви и законопроект … и се разсмях, от сърце.

Не само, че този закон и създавана агенция са излишни, а и самото министерство на икономиката е повече от излишно.

            Да ви питам, в САЩ имали подобен закон, които са лидер в иновациите още от 1920 г. та до ден днешен ?!

            В чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Р. България се казва, че икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

Какъв го търси държавата там ?

            Седя и си мисля .... Стив Джобс, Илон Мъск, Бил Гейтс и прочие именити новатори, как за Бога са успели без в САЩ да имат подобен закон ?!

            Предлаганият закон е излишен, защото повелява само харчене на държавна пара.

И като как чиновник ще определи, кой проект си заслужава да се финансира и кой не, като Научния фонд на БАН не може да се справи, предвид, че наградата за млад учен се дава на 50 годишни момченца. Да не говорим за корупция, ах тази гадна думичка, дето тормози нещастните ни и отрудени чиновници.

            Ще ви кажа и защо бизнеса не планира за повече от година ... Как да планираш политическия риск, като в България със смяната на едно правителство се сменя персонала в държавните учреждения до чистачката, променят се закони на поразия, че и се пишат наредби, правилници и прочие ...

            Корупцията е повсеместна, престъпността тотална, съдебната система “живее” на друга планета, а законодателството толерира по най-нагъл начин монополизма, лобизма и ограбването на де що има читав икономически субект.

            Да не говорим за абсурдните осигуровки, чрез които тотално се ограбват работещите хора и се изплащат огромни социални придобивки за неработещи, неработещи търтеи чиновници, биячи=полицаи, и още и още ...

            А какво да кажем за сигурността на банките ?! Една фалира, като беше ограбена пред очите на държавата и какво..., нищо.

            Най-добре ще е да се разкарате (чиновниците от министерството на икономиката), а ако не искате, то поне не наглейте да не ви изгоним с камъни.

11 май 2016 г. 18:20:59 ч.
Alex

Думи и демагогия

Демагогия, защото зад закон за иновации се извършва промяна в административна структура на Правителството.

Демагогия, защото в проектозакона има само обещания и нищо конкретно и никаква отговорност. А без отговорност ще продължи съшият процес.

Демагогия, защото се увеличава бюрокрацията - контрол, мониторинг, а бюрокрация не създава иновация.

Демагогия, защото се прехвърля пак отговорността на МСП, които едва свързват "двата края" при тази междуфирмена задлъжнялост ( 150 млрд.лева и ако те не бяха с натрупване, държава трябваше да е фалирала).

Думи, думи, думи, защото:

- нито дума защо досега иновационанта дейност не е на желаното ниво. А колко дискусии, кръгли  маси  и т.н. се провеждат и некий не чува тегобите на иноваторите и МСП;

- 26 години държавата недолюбва науката, а любов със закон не се получава. Кой да повярва като НИФ не функционира вече 3 години и никой не обяснява защо.

- Как да се правят иновации като намалява научния потенциал на страната - като демография, капацитет/знания и оборудване/условия за НИРД?

Явно този закон е нормотворческа инициатива и при тов аот бюрократи, а не специалисти, които с аавтори и внедрители на иновации. Закон - недоносче. И прав е колегата ironhorse във всичко. Дано малко се засрамите и не използвате иновациите като легенда на маневри в администрацията и отваряне на вратички за изтичане на пари в бюкроция, а не за реалин бизнес.

Продължаваме да потъваме, а бюрокрацията ще брои удавените.

11 май 2016 г. 18:51:17 ч.
business environment

прави впечатление

По текстовете на проекта на Закон за иновациите прави впечатление следното:

  1. Представеният документ очевидно репродуцира стари файлове

    Ето линкове към предходни версии

http://parliament.bg/bills/39/354-01-127.pdf

ttp://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/inovation.pdf

2. С текста по чл. 10, ал. 3 се предвижда разработване на Стратегия за насърчаване на инвестициите. Предвижда ли се Стратегия за насърчаване на износа? С каква цел не са включени и текстове, свързани със Стратегията за малките и средните предприятия?

11 май 2016 г. 18:52:26 ч.
business environment

редица въпроси за разглеждане за да се представи качествен материал за бизнеса

 

Един поглед за мотивите (тъй като информацията изглежда систематизирана) създава множество въпроси.

1. Използван е шаблонният израз регламентиране на обществените отношения“ в областта на иновациите.

Основната на закона са принципите. Успехът за иновациите включва три основни момента: 1) нормална нормативна среда – органи, процедури, възможности за финансиране; 2) иноватор с добра идея; и 3) приложение на иновацията.

Правните разпоредби за иновациите трабва да създадат среда на прозрачност (какви документи, процедури и правила се прилагат в България за да се въведе иновация), предсказуемост (кой и колко често има намерение да променя правната рамка), яснота (синхрон и непротиворечие с други нормативни актове и липса на правни разпоредби, които позволяват разнопосочно тълкувне) и просперитет (чрез условия, които позволяват използване на потенциала, интелекта и необходимите ресурси за реализиране) в областта на иновациите.

2. Неясна е изведената цел за „обвързаност между източниците за финансиране на иновациите“. Иноваторите следва да имат свобода да ползват различни възможности за финансиране, включително от ЕС и др.

За изразходването на държавен бюджет за реализиране на политиката за иновации прави впечатление, че не се споменава и не се прави никаква връзка със съществуващата "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД, в чиято дейност са включени „индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации“. Има ли връзка настоящата с така споменатия текст за „обвързаност между източниците за финансиране на иновациите”?

11 май 2016 г. 18:54:05 ч.
business environment

редица въпроси за разглеждане за да се представи качествен материал за бизнеса 2

3. Напълно липсва рефериране към конкретни приоритети в областта на иновациите, формулирани от страна на Европейската Комисия.

4. Създава се Агенция за икономически растеж с цел създаването на „нов експертен потенциал за изпълнението на създадените с този закон нови функции и дейности, в това число използване на обединения експертен потенциал на БАИ и ИАНМСП“. Тези текстове са напълно неясни. В новата агенция ще има ли учебен център? или агенцията ще изпълнява оперативните дейности за изпълнението на политиката, формулирана от Министерството на икономиката и одобрена от МС?

Прави впечатление, че БАИ има само една специализирана дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване", а ИАНМСП има две специализирани дирекции „Интернационализация на малките и средните предприятия“ и „Развитие на малките и средните предприятия“. Счита ли се, че тези дирекции изпълняват едни и същи „обединени“ дейности или „обединеният експертен потенциал“ е в общата администрация – човешки ресурси, финанси, обществени поръчки и т.н.?

Съответните Устройствени правилници посочват щатните бройки в БАИ - 27, а в ИАНМСП – 53. ИАНМСП е създадена през 2004 с изменение на Закона за малките и средните предприятия като правоприемник на Агенцията за насърчаване на търговията и Агенцията за малки и средни предприятия.

За програмен период 2014-2020 агенцията ще се очаква ли да реализира проект по ОП Иновации и конкурентоспособност за милиони левове, а има ли капацитет за тази дейност?

От друга страна се оказва, че Министерството на икономиката е възлагало на външни изпълнители (по порцедура – договаряне с покана? или по друг ред на ЗОП) Годишни доклади за състоянието на малките и средните предприятия http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=141411 . Не е ясно тези доклади допринасят ли за мотивирането на Министерството на икономиката да обедини ИАНМСП и БАИ.

Наистина остава напълно неясен мотивът за обединяване на експертния потенциал, дори е интересно как се оценява практиката на агенциите от предходния програмен период 2007-2013, в който ИАНМСП изпълнява проект „Насърчаване интернационализацията на българските предприятия“ на стойност 27 млн. лв., а БАИ изпълнява проект “Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” на стойност 15,6 млн. лв.

Ето някои новини за постигнатите резултати:

http://novanews.novatv.bg/news/view/2013/04/25/48977/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-novanews.bg/

Има ли яснота как новата агенция ще подобри работата по проекти, финансирани от ЕС? В тази връзка нищо не е споменато в публикуваните мотиви.

11 май 2016 г. 18:55:11 ч.
business environment

редица въпроси за разглеждане за да се представи качествен материал за бизнеса 3

  1. Вметнато е, че в новата агенция ще бъде обособено звено за мониторинг и оценка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България. Не е ясно има ли наличен капацитет за това?

  2. Не са ясни текстовете и се създава напълно объркване от посоченото в мотивите, а именно: „С обединението на съществуващите агенции (БАИ и ИАНМСП) ще бъдат решени проблеми като некоординираност и разпокъсаност в усилията на звената за подкрепа на МСП и инвестициите, в резултат на тяхната „независимост или подчиненост на отделните центрове на взимане на решения, преодоляване на разпокъсаността на информацията – обединяване на едно място на информацията за икономическата среда и постигане на по-високо качество на предлаганите мерки, както и липсата на фокусирана иновационна регионална политика“. Как със създаването на агенция ще се преодолее липсата на „фокусирана политика“? В Устройствения правилник на Министерството на икономиката е записано, че те формулират съответните политики. Агенцията следва да прилага оперативните мерки за изпълнение на съответните политики.

7. Не са споменати мотиви за въздействието на новия закон върху малките и средните предприятия. Извършена ли е съответната оценка за въздействието и какви са резултатите?

8. Не е споменато какви финансови ресурси ще изисква новата администрация или напротив дали ще се редуцира общият бюджет, предвиден за БАИ и ИАНМСП?

Представените мотиви са неясни или стилът на изразяване е проблемен.

25 май 2016 г. 16:51:46 ч.
BIA_bg

Становище на Българска стопанска камара относно проект на Закон за иновациите

Изх. 03-00-18/25.05.2016 г.

Според предложените текстове на проекта за Закон се твърди, че той урежда обществените отношения, свързани с формиране и провеждане на държавната политика в областта на иновациите и определя иновационната политика на национално и регионално ниво.

За съжаление, от конкретните записи в проекта на Закон се откроява единствено предложението за създаване на Агенция за икономически растеж, която да обедини Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От една страна, такова предложение в никакъв случай не намалява административната тежест за малките и средните предприятия. Некоординираността и разпокъсаността в усилията на звената за подкрепа на МСП и инвестициите, е по-скоро резултат на ефективността на тяхното управление, отколкото институционална несъвместимост. От друга страна, в проекта на Закон не се предвиждат никакви ясни мерки за насърчаване на иновациите за това надали е необходимо да се създава нов Закон, а да се предложи решение с друг нормативен акт, ако се прецени за целесъобразно.

Задължителната оценка на въздействието, която липсва в предложените за обсъждане материали,  би показала доколко планираното звено за мониторинг и оценка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България в предлаганата нова Агенция (АИР) ще отговори на препоръка на Европейската комисия относно наличието на такава структура.

В заключение, считаме че предложението се нуждае от преценка за неговата целесъобразност и много сериозна преработка.

                                                                                                                       

                                                                                                                       С уважение,

                             Георги Шиваров

                             Заместник-председател