Обществени консултации

Проект на Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

 

В ДВ., бр. 97 от 2015 г. бяха обнародвани изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с цел транспониране на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. С измененията се въведе задължение за организациите от обществения сектор да публикуват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба. Съгласно чл. 15б и чл. 15г публикуването се извършва поетапно на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg), като информацията  се приоритизира ежегодно от самите организации и от Министерския съвет. Предложението е изготвено в изпълнение на чл. 15г, ал. 3 и чл. 41а, ал. 5 и ал. 6 от ЗДОИ, съгласно които с наредба се определят реда и начина за публикуване на публична информация в отворен формат на Портала за отворени данни, стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат за търговски или нетърговски цели. 


Дата на откриване: 5.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 май 2016 г. 11:19:57 ч.
bluelink

Коментари по проекта на Наредба

С оглед на по-голяма прозрачност на дейността на администрацията по изпълнението на проекта на наредба правим препоръка докладът и резултатите от контрола по прилагане на същата, осъществяван от длъжностните лица от администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 10, ал. 2 да бъде публично достояние, като се добави задължение в проекта на Наредба, същият да бъде публикуван в едноседмичен срок от изготвянето му в обособена за целта секция, свързана с прилагане на настоящата Наредба, на порталите strategy.bg и opendata.government.bg.

В допълнение, препоръчваме в проекта на Наредба да се предвиди изрично, че имената, позициите и контактите на лицата по ал. 8, чл. 2 и чл. 3 са публично достъпни, като същите се публикуват на специално обособена за целта секция, свързана с прилагане на настоящата Наредба, на порталите strategy.bg и opendata.government.bg.

Не на последно място, с оглед на факта че порталът opendata.government.bg позволява споделяне на данни в отворен формат и от организации извънпубличния сектор, смятаме, че тови въпрос трябва да намери отражение и в проекта на настоящата Наредба, като се позволи създаване на профили и на такива организации в портала в координация с лицето по чл. 8, ал. 2.

 

с уважение,

Наталия Попова

председател на УС

Фондация "БлуЛинк"

www.bluelink.net