Обществени консултации

Проект на Закон за енергията от възобновяеми източници

Изготвянето на Закона за енергията от възобновяеми източници е в изпълнение на Директива 2009/28/ЕО от 23.04.2009 г. на Eвропейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и в последствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.

В Директивата са формулирани принципите, в съответствие с които държавите-членки следва да осигурят нарастване на дела на възобновяемата енергия в крайното брутно енергопотребление в ЕС до 20 % в 2020 г. Установената за България задължителна национална цел е 16 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление на страната до 2020 г., като в нея е включена и задължителната цел от 10 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта.

С проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници се уреждат обществените отношения, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

В Проекта на Закона се предвижда:

Създаване на единен административен орган (Агенция за устойчиво енергийно развитие), който да осъществява държавната политика за насърчаване на производството и потреблението  на електрическа енергия, топлинна енергия и на енергия за охлаждане от ВИ;

Опростяване и прецизиране на административните процедури, националните правила относно разрешителните, сертификационните и лицензионните процедури;

Въвеждане на баланс на отговорностите на инвеститор/присъединяващо дружество, вкл. финансови гаранции за разходите им по реализацията на енергийния обект и изграждане на необходимите присъединителни мощности;

Въвеждане на подбор за инвеститорите при присъединяване към електропреносната и електроразпределителните мрежи в случаите, когато заявените за присъединяване мощности надвишават планираните за присъединяване мощности;

Въвеждане на стандартни правила при оценка на разходите за присъединяване;

Стимулиране развитието на инфраструктура за централизирано топлоснабдяване и охлаждане;

Регламентиране на насърчителни механизми при използване на ВЕИ в административни и промишлени сгради и в жилищното строителство;

Регламентиране на правилата, произтичащи от изискванията за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, въвеждане на насърчителни механизми за по-широкото използване на биогоривата и други възобновяеми източници в транспорта;

Информационно осигуряване към всички заинтересовани лица, в т.ч. потребители, строители, монтажници, архитекти и доставчици на отоплително, охладително и електрическо оборудване и системи, както и на автомобили, при които е съвместимо използването на енергия от ВИ.


Дата на откриване: 2.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 13.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари