Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

В изпълнение на Решение № 72 от 12 февруари 2014 година          за одобряване на План за действие за 2014 г., включващ мерки и интервенция на експерти от Световната банка по Оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските районни на Европейския съюз в Република България на Министерския Съвет и по специално на т. 4 в подсектор „Води” от приложението към т. 1 от него, консултантския екип на Световната банка изготви проект на Обща стратегия за управление и развитието на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, наричана по-нататък „Стратегията”.

Изготвянето на Стратегията е заложено в Компонент I от Приложение 1 към  Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, обнародвано в ДВ бр. 68 от 15 август 2014 г.

Съгласно т. 7.2. „Институционална рамка” от Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, приета с Решение на 41-то Народното събрание на 21 ноември 2012 г. Стратегията за управление на отрасъл „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите” се изготвя и управлява от МЗХ.

Идеята е сектор „Хидромелиорации” да управлява инфраструктурата за предоставяне на напоителни и отводнителни услуги и да надзирава инфраструктурата за защита от наводнения и корекциите на реки, която предпазва земеделските земи от вредното въздействие на водите.

Стратегията поставя няколко основни цели, изразяващи се в следното:

Възстановяване и модернизация на съществуващата хидромелиоративна инфраструктура с цел намаляване на произтичащите от изменението на климата рискове по отношение на производителността, устойчивото развитие на селското стопанство и управлението на земята;

Справяне на страната с очакваните в бъдеще продължителни периоди на засушаване, в съчетание с все по-чести и по-тежки наводнения, водещи до нарастващи рискове за селскостопанската дейност в България;

Използване на напоителната инфраструктура за задоволяването на нарасналите нужди на селскостопанските култури от вода;

Сигурна защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове, посредством инфраструктурата за отводняване, за защита от наводнения и корекциите на реки;

Създаване на един добре представящ се подсектор по напояване и отводняване, предлагащ значителни възможности за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство, чрез подобряване на производителността му и водещ до намаляване на загубите за фермерите в години с по-неблагоприятни климатични условия. Осигуряване на сравнително стабилни добиви в периоди на лоши метеорологични условия и променливи цени.

Проекта на Обща стратегията предвижда времеви диапазон от петнадесет години, от 2016 до 2030 г., в който следва да бъде изпълнен двуетапен процес на правна и институционална реформа, позволяващ постепенно, координирано и целенасочено възстановяване на поливните площи чрез модернизиране и ефективно управление на хидромелиоративната инфраструктура в Република България.

Основният акцент на тази стратегия е свързан с институционалната организация на сектор „Хидромелиорации” и по-специално с бъдещата роля и начина на организация на „Напоителни системи” ЕАД. С необходимите законодателни реформи за изграждане на добре управлявани и функциониращи сдружения за напояване, с необходимите спешни мерки за справяне с проблемите, причинени от неотдавнашната вълна от наводнения. С необходимостта да се гарантира, че предприетите реформи ще улеснят достъпа до финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проекта на обща стратегия очертава рамка на правни и институционални реформи, която ще има съществено отражение върху настоящата организационна структура. Тя предвижда споделена отговорност между системните оператори/доставчици на услуги, сдруженията за напояване и отводняване, и правителството (на национално и местно ниво) по отношение управлението на системите. Също така се предвижда времева рамка, даваща възможност да се развие технически капацитет и увереност в начина, по който Република България ще управлява хидромелиоративната си инфраструктура.

Стратегията развива перспектива в национален мащаб, която включва: възстановени поливни площи обслужвани от възстановена хидромелиоративна инфраструктура, защитени плодородни земеделски земи, възстановена и поддържана инфраструктура за защита от наводнения и корекции на реки. Увеличени нетни ползи, произтичащи от производство на поливни култури. Защита от вредното въздействие на водите не само на земеделски земи и водоползвателите, но и на общински и други обекти. По отношение на околната среда, поддържани в добро количествено и качествено състояние, засегнатите водни тела в рамките на четирите района на басейново управление.

В дългосрочна перспектива Стратегията акцентира върху аспекти, свързани с устойчивостта по отношение на технически, икономически и екологични резултати.

Стратегията насърчава ключови заинтересовани лица да работят заедно за развитието на хидромелиоративни системи, които да са от общ икономически интерес на селските общности и селското стопанство като цяло.

В частност, краткосрочната перспектива цели средствата осигурени от Европейския съюз (ЕС) да се усвоят като инвестиции за подпомагане съживяването на хидромелиоративната инфраструктура и услуги.


Дата на откриване: 14.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари