Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на актове на Министерския съвет

С Постановлението се предлагат изменения и допълнения в чл. 5 и чл. 22  Постановление No. 234 на МС от 1 август 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 40 и 97 от 2014 г.).

Измененията и допълненията в чл. 5 визират добавянето на предоставянето на доброволни вноски към международни организации с компетенции в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, включително и към Европейския съюз да бъде добавено като инструмент за предоставяне на официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. През изминалата година Европейската комисия направи пакет от предложения, които да спомогнат за преодоляването на бежанската криза, пред която са изправени държавите-членки на ЕС, и съседните им държави, включително чрез действия, насочени към първопричините, които принуждават хората да търсят убежище в Европа. Заедно с подновените усилия за оказване на подкрепа на дипломатическите инициативи и намиране на политически решения на конфликтите в Сирия, Ирак и Либия, ЕС предоставя подкрепа на населението на Сирия , по-специално на вътрешно разселените лица и финансова подкрепа на съседните ѝ страни, приемащи най-голям брой сирийски бежанци, като Йордания, Ливан, Турция.  Европейската комисия и държавите-членки се ангажираха да окажат финансовата подкрепа за преодоляване на бежанската криза чрез доброволни вноски за Върховния комисариат на ООН за бежанците, Световната продоволствена програма и други организации, както и създаването на Регионален доверителен фонд на ЕС за Сирия (Фонд Мадад) и Извънреден доверителен фонд за Африка, които също се финансират чрез предоставянето на доброволни вноски. Предоставянето на доброволни вноски не се третира в ПМС 234/2011 г., поради което при всяко решение от страна на България за участие в международните усилия за преодоляване на бежанската криза с доброволни вноски към международни организации възникваха редица въпроси, включително и на парламентарно ниво за тяхното предоставяне на основание Постановлението.

Промените в текста на чл. 22 визират премахването на императивния характер на изискването за сключване на меморандуми за разбирателство от страна само на Министерството на външните работи със съответните министерства или ведомства в страните, определени като приоритетни получатели на българска помощ за развитие. Причините за това са както функционални, така и политически. България финансира редица регионални проекти, които се осъществяват от български институции и сключването на меморандуми за разбирателство с всяка една от страните би затруднило тяхното изпълнение. В някои държави липсват координиращи помощта органи или системата е силно децентрализирана, поради което МВнР работи с общините, например. С някои от страните-партньори такива меморандуми за разбирателство

не могат да бъдат сключени по чисто политически причини, поради наличието на езикова клауза. Едновременно с това МВнР насърчава работата със страните-партньори на институционално ниво и в този аспект при възможност сключването на меморандуми за разбирателство между българските ресорни министерства и съответните министерства в страните-партньори.

С предложения проект на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Предлаганият проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет за 2016 г.

 

 

 


Дата на откриване: 13.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари