Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози

             С изменението на Закона за ветеринарномедицинската дейност и въвеждането на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за период от три години се предоставя възможност за планиране на дейностите по профилактиката на болестите по животните и за навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция на болестите по животните и изпълнение на мерките, заложени в програмата. Предвидено е цените за заплащане на мерките по Програмата да бъдат променяни единствено съгласно процента на инфлация, обявен от Националния статистически институт. Представеният проект определя размера на цените, които следва да се заплащат на ветеринарни лекари сключили договор и диагностичните лаборатории за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози  – извършване на ваксинации на животни, вземане на проби от животни, алергични изследвания на животни, вземане на проби от мозъчен ствол за ТСЕ (трансмисивни спонгиформни енцефалопатии), прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти, и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти (ВетИС), които се извършват от ветеринарни лекари, както и стойността за изследването на пробите и въвеждане на получените резултати във Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти от диагностичните лаборатории.

             При изготвянето на проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, цените са определяни съобразно извършен анализ на компонентите формиращи разходите и използване на единна методология за определяне на цените на разходоориентиран принцип, съобразно действащото законодателство (чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - ЗОАРАКСД), като се вземат предвид приемливи разходи за извършваната услуга, които са съгласувани и одобрени от всички заинтересовани страни

              За изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на ветеринарните лекари ще се заплаща от Държавен фонд „Земеделие” под формата на Държавна помощ. Необходимите финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на мерките са заложени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие” по направление Държавни помощи. В случай на надхвърляне на заложения финансов ресурс се налага коефициент на редукция, в съответствие с условията и реда на Указания за прилагане на схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, които се приемат от Управителният Съвет на Държавен Фонд „Земеделие“.

 


Дата на откриване: 31.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари