Обществени консултации

Допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

            С проекта на Постановление се предлага създаването на Глава осма, с която се уреждат таксите, които се администрират от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

            С предложенията за допълнение на Тарифа № 5 се цели постигане на съответствие с въведените изменения и допълнения в Закона за водите, с които изпълнителният директор на Изпълнителна агенция  „Проучване и поддържане на река Дунав“ е орган по издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав  и орган, който контролира изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден обект.

            Проектът на постановление предвижда въвеждането на такси за следните административни услуги :

            1. С чл. 146 се предлага за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав да се събира такса в размер на 500 лева. Правното основание за тази такса е чл.195а, ал. 4, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) във връзка с чл. 50, ал. 2 от ЗВ.

            2. С чл. 147-151 от проекта се създават разпоредби, регламентиращи услуги по администриране на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, за които е предвидено да се събират такси.

            Съгласно чл. 52, ал. 1, т.2 от Закона за водите изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е органът, който издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, съответно решения за продължаване на срока на издадено разрешително, изменението и/или допълнението му, включително събиране на таксата за издаване на разрешителното, изменението и/или продължаването му.

            Размерът на таксите за тези дейности е определен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 05.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 4 от 2012 г.).

            С предлагания проект ще се постигне улесняване на ползвателите на водния обект (река Дунав) за изземване на наносни отложения и други заинтересовани лица, които ще могат да изготвят предварителна оценка на разходите си за вземане на решения преди да се възползват от предоставяните от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ услуги.

            За прилагането на предложените допълнения в Тарифа № 5 няма да са необходими допълнителни финансови средства.

            Очакват се приходи от предложените такси в размер ориентировъчно 30 хиляди лева годишно, в които не е формирана печалба.

            Проектът на Постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз съгласно чл. 35, ал 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

            Настоящият проект ще окаже пряко влияние върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка.

            Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

            Предложеният проект на Постановление е съгласуван с всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

Лица за контакти:
Бисер Петров, главен експерт
дирекция „Правна“
тел.: 02/9409 470
и-мейл: bpetrov@mtitc.government.bg

Иван Милушев, главен експерт
дирекция „Правна“
тел.: 02/9409 460
и-мейл: imilushev@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 29.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари