Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2015/559/ЕС на Комисията от 9 април 2015 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване. За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване трябва да се прилагат в тяхната актуализирана версия. Редица изменения на международните конвенции и приложимите стандарти за изпитване влязоха в сила след приемането на последния акт за изменение на Директива 96/98/ЕО от 18 юли 2014 година. Тези изменения са включени в Директива Директива 2015/559/ЕС. Срокът за транспониране на Директива 2015/559/ЕС съгласно чл. 3, ал. 1 от нея е  30 април 2016 г.

Предвидените в проекта на Наредба за изменение на Наредба № 54 от  12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби изменения в чл. 30 и чл. 31 имат за цел да прецизират изискванията, на които трябва да отговарят лицата, желаещи да извършват оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания, с оглед на Директива 2015/559/ЕС и насоките, дадени от Европейската комисия в „Синьо ръководство“ за прилагането на правилата на ЕС относно продуктите от 2014 г., които  изискват съответствие с указаните стандарти, но не и акредитация.   

Проектът предвижда също изменения и допълнения на Приложение № 1 към    чл. 6, ал. 2 и 3 и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 от Наредба № 54. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1, с цел въвеждане изискванията на Директива 2015/559/ЕС.

 

Лице за контакт:
Любомира Тошкова
Старши експерт
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 02 930 09 21
E-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg


Дата на откриване: 25.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари