Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Предложените изменения и допълнения на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт целят хармонизиране с европейското законодателство, прието в областта на железопътния транспорт в последните няколко години, като тези промени биха могли да се структурират в най-общи линии в следните групи:

І. Първата група са във връзка с изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Регламент 1371/2007/ЕО за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Целта е да се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт чрез въвеждане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушаване на разпоредбите на регламента.

ІІ. Друга група изменения са предложени след направен обстоен анализ на европейското законодателство и се отнасят до изменение на въведени разпоредби относно сертифициране на железопътните превозни средства предвид разпоредбите на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.
 
ІІІ. Въвежда се правото на безплатно пътуване в пътническите влакове за служителите на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация” при осъществяване на правомощията им.
 
ІV. Предвижда се възможността Изпълнителната агенция „Железопътна администрация” след изрично одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да може да разполага с част от събраните суми от такси и глоби, които да се изразходват за капиталови вложения, за подобряване на материалната база, за повишаване квалификацията на служителите и за допълнително материално стимулиране на служителите.
 
V. В допълнителните разпоредби на закона са направени изменения на някои дадени легални дефиниции, с цел да се отстрани несъответствието с дадените в европейски актове формулировки. Въведени са и нови понятия, които досега не са били дефинирани.
 
Лице за контакт:
Желяна Христова, главен юрисконсулт в
Изпълнителна агенция “Железопътна  администрация”,
тел: +359 2 9409 562;


Дата на откриване: 29.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари