Обществени консултации

Проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви Проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. Проектите са разработени поради изтичане на периода на действие на Стратегията за  децентрализация 2006-2015 г. и неизпълнение на част от заложените мерки в програмните документи към нея. Стратегията и Програмата за нейното изпълнение в периода 2016-2019 г. са разработени в изпълнение на Приоритет 4.10. от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.
Стратегията залага за постигане определена визия за състоянието на  децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Според нея властите на общинско, областно и регионално ниво в края на периода трябва да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Тази визия може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели и принадлежащите им приоритетни области, заложени в стратегията. 
Първата стратегическа цел предвижда прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори. Цел 2 е насочена към установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво. Граждански контрол върху действията на публичните институции е обхватът на стратегическа цел 3, а последната цели повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие.
Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й. 
Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. е оперативен документ за осъществяването й. В нея по всяка от 4-те стратегически цели в рамките на всеки приоритет са формулирани конкретни мерки, отговорни институции и срокове, като са посочени индикатори за отчитане изпълнението на мерките. 
 


Дата на откриване: 7.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари