Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

Предложените промени са във връзка с транспониране на разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство, във връзка с изменение в Закона за търговския регистър и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и във връзка с внедрената в ИА „Железопътна администрация“ административно-информационна система.

Промените се изразяват главно в:

1. Отпада изискването кандидатът за издаване на лицензия да представя удостоверение от Агенцията по вписванията във връзка с въведена забрана с чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър за държавните органи, предоставящи обществени услуги да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

2. Отпада изискването кандидатът да представя документ за дължимите данъци от лицето, кандидатстващо за лицензия, и за дължими от него социални и здравни осигуровки във връзка с влязло в сила от 01.01.2016 г. изменение на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съгласно който удостоверението от НАП се изисква по служебен път.

3. Прецизиране на разпоредби, свързани с осигуряване на пълно съответствие с текстовете на Директива 2012/34/ЕС, които са следните:

В чл. 5, ал. 2 се допълва точка 3 с допълнителните изисквания към кандидатите за доказване наличието на добра репутация;

В чл. 7, ал. 3 текстът се допълва с възможността да се отнема лицензията при неизпълнение на разписаните условия;

В чл. 7, ал. 3, т. 4, буква „д“ текстът се допълва и с включването в условията, при които не се издава или се отнема лицензията и при наказание на кандидата за нарушение на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;

В чл. 7, ал. 3, т. 5 условията, при които не се издава или се отнема лицензията се допълват и когато кандидатът нееднократно просрочва плащания;

Към чл. 7 се добавя нова ал. 4а, във връзка с изискването на директивата решението на лицензиращия орган за издаване, отнемане или отказ за издаване на лицензия да се съобщава незабавно на кандидатстващото предприятие;

4. Изменението в чл. 6 се налага във връзка с внедрената в ИА „Железопътна администрация“ АИС, даваща възможност заявлението и документите към него да се подават и по електронен път, с електронен подпис.

 

Лице за контакти: Маргаритка Французова - директор  на дирекция "Регулиране" в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" тел. 02/9409515.


Дата на откриване: 2.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари