Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците е изготвен с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Съюза и прецизиране на разпоредбите с цел улесняване практическото им прилагане. Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за митниците са продиктувани от и са в пълно съответствие с гореизброените регламенти.
Митническото законодателство на Съюза е пряко приложимо в Република България, предвид което е направено предложение за отмяна на разпоредби, които уреждат материя и обществени отношения, вече уредени първично на ниво европейско митническо законодателство.
 


Дата на откриване: 29.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.3.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 март 2016 г. 12:58:38 ч.
BIA_bg

Становище на Българска стопанска камара относно проект на ЗИД на Закона за митниците

С настоящото Българска стопанска камара представя становище и предложения по публикувания проект на ЗИД на Закона за митниците /ЗМ/.

Налице е противоречиво, неточно и субективно прилагане на част от административно наказателните разпоредби на ЗМ - конкретно чл.234а от ЗМ, често с цел оказване на корупционен натиск върху задължените лица и представителите на контролните органи.

След направено проучване на противоречивата практика по прилагане на административно наказателните разпоредби на ЗМ сред наши членове предлагаме следното изменение на текста на чл.234а от ЗМ:

„Чл.234а. (1) Който отклони временно складирани стоки или стоки, декларирани за митнически режим или реекспорт, като не изпълни установените в нормативните актове или определените от митническите органи условия и нормалното функциониране на режима не е и не може да бъде възстановено, се наказва с глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, до 100 на сто от митническата стойност на стоките или при износ - стойността на стоките - предмет на нарушението.

(2) Когато предмет на нарушението по ал.1 са акцизни стоки, наказанието е глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 150 до 250 на сто от митническата стойност на стоките или при износ - стойността на стоките - предмет на нарушението.“

Ал. 3 на сега действащия чл.234а от ЗМ се отменя.

Целият текст и мотивите към становището на БСК вижте на тук: http://www.bia-bg.com/standpoint/view/21815/