Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

               С оглед постигане на пълна релевантност на функциите на агенцията се налага да бъдат осъществени промени в областите на дейност, за които отговаря БАБХ. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните се урежда структурата, функциите, съставът и числеността на БАБХ. Предложените промени имат за цел преструктуриране на вътрешните звена и правилно разпределение на правомощия между същите, преформулиране на функции и промяна на статут, както и регламентация на неуредени въпроси. По този начин ще се оптимизира съотношението между постигнати резултати и използвани ресурси.

              Проектът на Постановление се приема с цел оптимизация на работната среда в агенцията чрез структурни промени, които водят до подобряване организацията на работата в агенцията.

              Предложените с проекта на постановление промени в структурата и числения състав на дирекциите на БАБХ ще се извършат в рамките на утвърдената обща численост на персонала.

 

 


Дата на откриване: 25.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари