Обществени консултации

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г., изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и 40 от 2006 г., бр. 88 от 2014 г.).

Новите елементи в Директива 2014/28/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за задълженията на икономическите оператори и проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка за улесняване надзора на пазара. Тъй като не се въвеждат нови изисквания по отношение на взривните вещества и процедурите за оценяване на съответствието им, наредбата предвижда сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с действащото до приемането ѝ законодателство да останат валидни.

Предвидена е и преходна разпоредба по отношение на нотифицираните органи. Мотивите за това предложение са, че в новата директива и проекта на наредбата не са променени изискванията към взривните вещества и процедурите за оценяване на съответствието им, а изискванията към нотифицираните органи, които се прилагат по действащото национално законодателство отговарят напълно на изискванията на новата директива. Това означава, че от нотифицираните органи не се изисква различна компетентност от тази, която те вече са демонстрирали при издаване на разрешенията за извършване на оценяване на съответствие и която доказват при ежегодните проверки, извършвани съгласно ЗТИП. Приемането на нова наредба ще наложи някои промени в документите на нотифицираните органи, които няма да променят досегашният им начин на работа при оценяване на съответствието.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: s.lubenova@mi.government.bg


Дата на откриване: 10.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари