Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози

Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са следните:

I. Предвидени са мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60, 2014г., стр. 1 – 33).

За целта с проекта на Наредба Н-14 от 2009 г. се предвижда:

1. препратките към отменения Регламент (ЕИО) № 3821/85 да се заменят с актуалните препратки към Регламент (ЕС) № 165/2014.

2. отмяна на изискването, предвидено в  т. 2 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, в т. 2 от раздел I от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 и 5, и в т. 2 от раздел I от приложение № 5 към чл. 15, ал. 1 и 3, съгласно което, като елемент на проверките на пътя да се проверява превишаването на скоростта на движение от водача по данните от тахографа. Посочената промяна, произтича от обстоятелството, че към настоящия момент в Регламент (ЕС) № 165/2014 не съществува аналогично изискване относно проверките на данните от тахографите.

3. Приложение № 16 към чл. 19, ал. 3 да се измени изцяло предвид новата уредба, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 165/2014 и изменения с него Регламент (ЕО) № 561/2006.

II. В проекта на наредба са предвидени две изменения и допълнения, които произтичат от Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. Директива 2014/47/ЕС предстои да бъде въведена в българското законодателство в срока, предвиден за това – 15 май 2017 г. Към настоящия момент се предлага от директивата да бъде въведен единствено образецът на протокол за крайпътна техническа проверка, както и да бъдат допълнени елементите на проверката на пътя на техническото състояние на превозното средство. Въвеждането на новия образец на протокол, така както е предвиден в директивата, ще улесни служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при извършваните от тях проверки на пътя, тъй като в останалите държави – членки от Европейския съюз вече е въведен същият образец. Така също ще се улесни  и попълването на справките, които периодично се представят на Европейската комисия относно крайпътните технически проверки. В тази връзка са измененията и допълненията, предложени с § 6 относно т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 и § 9 относно приложение № 3 към чл. 14, ал. 3. Таблица за съответствието на нормативния акт с директивата ще бъде изготвена след пълното въвеждане на директивата в законодателството ни. Срокът за нотифицирането на Европейската комисия е 20 май 2017 г.

III. Изменението, предвидено в § 6 относно т. 5 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 е предложено, за да се приведе в съответствие посочения текст с изискването по чл. 30, ал. 6 от Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. В цитираната разпоредба е предвидено изискване превозвачът да изготвя график за работата на водачите при превозите по редовни автобусни линии, които не са в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006. По-конкретно това са превозите, определени в чл. 3, буква „а” от регламента, за които той не се прилага, а именно посочените с проекта на наредба в т. 5 от приложение № 1 превози.

IV. Параграф 12 има за цел въвеждането на общо понятие „регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” предвид честите промени в структурата на агенцията, с които териториалните й поделения се структурират по различни начини с различни наименования.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане.
 

Лице за контакт:
Румен Таслаков
Началник отдел „Контрол и статистика“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 69
E-mail: rtaslakov@rta.government.bg

 


Дата на откриване: 5.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари