Обществени консултации

Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Предложените промени в текста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР) не са свързани с промяна в стратегията, обхвата й, заложените инвестиционни приоритети, съответстващите им специфични цели, както и няма отношение към финансовия ресурс. Предлаганите промени по програмата нямат отражение и към стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020.

            Моделът на прилагане на финансовите инструменти в България за период 2014 – 2020 г. бе изработен през 2015 г., т.е. след одобрението на ОП РЧР на 27 ноември 2014 г. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е държавно дружество, учредено с цел да изпълнява роля на фонд на фондовете при прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната. Посочването му поименно в списъка на допустими бенефициенти в ос 1 на ОПРЧР ще даде възможност на Управляващия орган да го посочи като бенефициент при програмиране на операцията, с която ще бъдат предоставени за управление средствата за финансови инструменти по ОП РЧР.

           Друга промяна в ОП РЧР е свързана с подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. В ръководството на Европейската комисия (ЕК) за изпълнение на Инициативата за младежка заетост сред допустимите дейности е предложено част от средствата да бъдат определени за подкрепа на предприемачеството. Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Измененията в ОП РЧР са в съответствие и с Плана за действие „Предприемачество 2020“ на ЕК. Прилагането на финансов инструмент в дългосрочен план се очаква да доведе до значим положителен ефект, изразяващ се, както във възможността за създаване на нови работни места в новорегистрираните предприятия, така и от гледна точка на ангажиране на допълнителен частен финансов ресурс по линия на ливъридж ефекта от дейността на финансовите инструменти.

Ще бъдат направена и промяна в т. 4.1. „Ръководено от общностите местно развитие (чл. 96 (3) (а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013“ от програмата. След одобрението на ОП РЧР от Европейската комисия, все още се обсъждат и определят механизмите за реализация на мерки за транснационално сътрудничество на ниво държави-членки. Предвижда се през програмния период 2014-2020 г. да се прилага нов механизъм за реализиране на мерките в сферата на транснационалното сътрудничество за Европейския социален фонд (ЕСФ), а именно стартирането на координирани покани за подаване на проектни предложения между всички страни, избрали да следват този подход в рамката на т.нар. „обща рамка“.

Регламентът за ЕСФ предоставя две различни опции за избор на теми за транснационално сътрудничество. Държавите-членки могат или (1) изберат тема от списъка с общи теми, предложени от Комисията и одобрена от Комитета за ЕСФ, или (2) да изберат други теми, които съответстват на специфичните им нужди. Държавите-членки могат да изберат всяка от тези опции. Във връзка с изпълнението на този подход, УО на ОПРЧР ще запази централизираното управление на приоритетна ос 4 и ще ограничи изпълнението чрез ВОМР на инициативи за транснационално сътрудничество.

Предлага се и  включването на Националния осигурителен институт (НОИ) като допустим бенефициент в рамките на приоритетна ос 3 във връзка с приноса на института към изпълнението на политиките в сферата на социалното включване и здравеопазването. Включването на НОИ, като бенефициент по ОП РЧР е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за работоспособността на хората с увреждания в работоспособна възраст.


Дата на откриване: 4.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.2.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 февруари 2016 г. 10:36:11 ч.
KP

Административни проблеми с файла на ОПРЧР 2014-2020

Здравейте,

Смятам, че е некоректно и непрофесионално да качвате нарочен вариант на променената програма "без трак" и дори да го оставяте в името на файла, с цел да затрудните хората при намирането и коментирането на новите текстове - това е цинична административна практика. Освен това и електорнното съдържание на файла на функционира и прави грешни препратки към несъответстващи страници в документа.

Моля, качете актуален файл с промените в track, за да може да се ориентираме при обсъждането.

С уважение,

Красимир Петков

08 февруари 2016 г. 19:57:46 ч.
venika

Относно предоставения за публично обсъждане файл

Здравейте,

Също считам, че файлът на програмата показан тук не е представен с видими планираните промени, предвид файл в PDF представен за разглеждане на членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 - 2020, част от който съм. Моля да вземете предвид, че това разминаване не позволява провеждането на публичното обсъждане в съответствие с основния принцип на прозрачност, като считам че настоящото обсъждане трябва да бъде удължено съобразно срокът, в който публикувате файл с видими предлаганите промени.

С уважение,

Веселина Купенова 

 

10 февруари 2016 г. 14:06:41 ч.
pavleig

сложни документи без прости отговори на прости въпроси

Кога ще стартира програмата с ваучерите Аз мога повече? Моля за конкретен месец, ако е възможно, защото за квалификация и обучение трябва да се планира от рано.

Благодаря предварително.