Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за откриване на Факултет по фармация като основно структурно звено на Медицинския университет - Плевен

Откриването е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на проект за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен, и на проект за откриване на специалност от регулираните професии.

Проектът предвижда във Факултета да се провежда обучение по специалността от регулираните професии „Фармация" от област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт" и професионално направление 7.3. „Фармация", на образователно-квалификационна степен „магистър", като обучението ще се провежда съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация" за образователно-квалификационна степен „магистър", приета с ПМС № 61 от 5.04.2005 г. Определеният от НАОА капацитет за Факултета по фармация е 300 студенти.

Изградена е нова материално-техническа база за Факултета по фармация. Средствата за нея са осигурени чрез инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите". Осигурен е и достатъчен брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с необходимата квалификация и професионална подготовка, които могат да участват в обучението на студенти по специалност „Фармация" на ОКС „магистър".

С откриването на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен, ще се задоволят потребностите от кадри по специалността „Фармация" на ОКС „магистър" в областите от Северозападна и Централна Северна

България, необходими на фармацевтичната промишленост в района. Откриването на факултета е в съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи.

 


Дата на откриване: 2.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари