Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие”, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.

Съгласно действащите разпоредби в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ изпълнението на програма „САПАРД“, в съответствие с Многогодишното финансово споразумение (МФС), се осъществява от ДФ „Земеделие“ като функциите са възложени на дирекция „САПАРД“. Посочената дирекция е част от структурата на специализираната администрация на Държавен фонд „Земеделие“.

Във връзка с намаляване на ангажиментите по изпълнението на програма „САПАРД“ не е необходимо съществуването на самостоятелна дирекция, която да се ангажира с изпълнението на програмата, поради което предлагам дирекцията да бъде заличена от административните звена включени в състава на специализираната администрация на Фонда.

С проекта на постановлението се предвижда изменение на числеността на общата и специализираната администрация на ДФ „Земеделие“  в рамките на утвърдената обща численост на персонала компенсирани с числения състав на закритата дирекция „САПАРД“.

Приоритет ще бъде укрепване на административния капацитет на дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ предвид на това, че със стартиране на новата Програма за развитие на селските райони основната натовареност през първите години ще бъде в етапите на договориране на проектите.

За по-добра организация при прилагането на всички мерки, включени в  новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони, във връзка със завишените изисквания за контроли и проверки съгласно новия финансов регламент е необходимо увеличаване на числеността и на дирекция „Технически инспекторат“. 

Предложените с проекта на постановление промени в структурата и числения състав на дирекциите на Държавен фонд „Земеделие“ ще се извършат в рамките на утвърдената обща численост на персонала.


Дата на откриване: 22.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари