Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните

Проектът на постановление е изготвен във връзка с § 42, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.), в сила от 1 януари 2016 г., и има за цел да отрази произтичащите промени във връзка със закриването на Контролно-техническата инспекция /КТИ/ и преминаването на част от функциите и експертния състав към Министерството на земеделието и храните и областните дирекции „Земеделие“.

          Предложените промени предвиждат:

1. Осигуряване на необходимия административен капацитет във връзка с  осъществяване методическото ръководство и контрол на дейностите,  свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея, както и поддържане на единна информационна система с база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и лицата, придобили правоспособност за работа с нея. Урежда се и статутът на центровете за изпитване и сертифициране със седалища съответно в Пловдив и Русе в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

          2. Структурни промени с цел оптимизация и подобряване организацията на работата в министерството.

          3. Прецизиране на функциите на отделни административни звена.

          4. Укрепване на административни капацитет на част от структурните звена за осъществяване на възложените им функции.

5. Промяна  в числеността на персонала на областните дирекции „Земеделие“ във връзка с преминаването на част от експертния състав от закритата КТИ за осъществяване на следните дейности:

- провеждане на технически прегледи на техниката;

- извършване на контрол по техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба;

- изготвяне на график за техническите прегледи;

- прилагане на принудителни административни мерки.

Предложената промяна в числеността на персонала на посочените административни структури е за сметка на щатните бройки от закритата КТИ и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните.


Дата на откриване: 13.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари