Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

1. Промени, свързани с приети изменения на осреднената базова таксовата единица за аеронавигационно обслужване при прелитане и лихвата за просрочие.

С промяната в чл. 7, ал. 2 от наредбата се предлага лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 10.30% на 10.06%. Предвидено  е също в чл. 18, ал. 3 стойността на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 30.99 евро на 22.68 евро. Посочените по-горе промени произтичат от следните обстоятелства:

            Съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г., ратифицирано със закон, обн., ДВ, бр. 13 от 1997 г.) и чл. 22 от наредбата ежегодно се определят размерите на:

  • осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната;
  • лихвения процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната.

            Таксовите единици на всички страни-членки на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (Принципите) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 391/2013).

            В изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 390/2013 г.) е изготвен и представен общ проект на План за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ (ПЕ). Проектът на ПЕ се оценява от независимия Орган за преглед на ефективността (ОПЕ) относно приноса му към изпълнението на целите на Европейската комисия по отношение на целите на системно ниво в четири ключови области на дейността през втория референтен период 2015 - 2019 г.

            На 02.03.2015 г. са издадени две решения на Европейската комисия, с които е обявено, че Планът за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ за Втори референтен период в частта му за Република България е в съответствие с целите за ефективност на общоевропейско равнище в ключовите области „Безопасност“, „Околна среда“ и „Разходна ефективност“, а за ключова област „Капацитет“ са необходими подобрения. В тази връзка на 01.07.2015 г. е подготвено изменение на плана в частта му за ключова област „Капацитет“, като ОПЕ е издал препоръка за приемане на ПЕ и за тази ключова област на ефективност.

            През 2015 г. в централата на Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации, двустранна консултативна среща през месец февруари, както и телеконферентен разговор през месец ноември 2015 г. с ползвателите на въздушното пространство относно ПЕ по въпроси, засягащи Република България по отношение на размера на таксата за прелитане на Република България за 2016 г. и предоставянето на АНО през втория референтен период. Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България, различни по характер коригиращи елементи, както и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.

В разходната база „прелитане” са включени:

- разходите на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от ЗГВ; същите са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (ОВ, L 96 от 2004);

- компонент за финансиране на дейностите съгласно проекта на Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

            Вследствие на извънредното положение в Брюксел планираната за месец ноември 2015 г. редовна 105-а сесия на Разширения комитет за пътни такси на Евроконтрол бе отменена. По молба на потребителите, като алтернативно решение бяха организирани тристранни телеконферентни връзки между представители на потребителите, Централното бюро за пътни такси и част от държавите-членки – в т.ч. Република България. В резултат на посочените консултации и на проведената през м. ноември 2015 г. тристранна телеконференция е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 22.68 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Централното бюро за пътни такси към Евроконтрол в размер на 0,09 евро. С оглед на значително по-високите нива на трафик спрямо планираните, бе постигнато и предварително съгласие с потребителите за преразглеждане на ПЕ, като дискусията ще продължи с двустранна среща с Международната организация за въздущен транспорт (IATA) в началото на 2016 г.

            Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 391/2013 националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване, таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта, националната разходна база се преизчислява в евро, като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осреднения месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев, на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за месец септември 2015 г. – 1.95520 лв. за 1 евро).

            Базовата таксова единица за 2016 г. на Република България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка в нашата страна, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде не повече от 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.

            Страните-членки на Евроконтрол приеха също за 2016 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 10.06% на годишна база.

 

 

2. Изменения, свързани с въвеждането на различни таксови единици за таксуване на АНО в зоните и районите на летищата при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 390/2013 и Регламент (ЕС) № 391/2013 относно въвеждане на регулация на предоставянето на АНО в зоните и районите на летищата през втория референтен период.

Съгласно чл. чл. 1.3 и 1.4 на Регламент № 390/2013, по отношение всяко летище, което има повече от 70,000 движения по прибори годишно, или ако няма такова - по отношение на най-голямото летище в страната – се прилага схема за регулиране на дейността.

Определянето на дължимите таксите в зоните и районите на летищата за АНО на тези летища е посочено в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 391/2013, където таксовата единица се определя като се разделят таксуваемите разходи съгласно плана за ефективност на прогнозата за броя на обслужените единици.

Разпоредбите на посочените два регламента са задължителни за прилагане на летище София през втория референтен период. За всички останали международни летища – Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица, на основание на чл. 1.5. от Регламент (ЕС) № 391/2013 и чл. 1.4. от Регламент (ЕС) № 390/2013, не се прилага регулация на дейността и таксите за АНО се определят по различен начин.

Във връзка с гореизложеното и представения ПЕ за втория референтен период по отношение на предоставянето на АНО в зоните и районите на летищата на летище София са предвидени промените в чл. 19, ал. 3 от проекта, съгласно които размерът на осреднената таксова единица за обслужване в зоните и районите на летищата (t2) е равен на  414.41 лв. (211.88 евро) за летище София (LBSF) и на 415.57 лв. (212.48 евро) за летищата Варна (LBWN), Бургас (LBBG), Пловдив (LBPD) и Горна Оряховица (LBGO).“ 

            Посочените промени е предвидено да влязат в сила от 01.01.2016 г.

Проектът на постановление бе публикуван на интернет страницата  на Министерството на транспорта, информационните технологии и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 122 от Закона за гражданско въздухоплаване, предлагаме Министерският съвет да приеме предложения проект на Постановление за изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

 

 

С уважение,

 

 

 

 

 

Ивайло Московски                                                            Владислав Горанов

Министър на транспорта, информационните              Министър на финансите

технологии и съобщенията                                                          

                                                                      

                                           

Член 23

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията

 

Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване се отменя, считано от 1 януари 2015 г.

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави

членки.

Article 23

Repeal of Commission Regulation (EC) No 1794/2006

 

Commission Regulation (EC) No 1794/2006 of 6 December 2006 laying down a common charging scheme for air navigation services shall be repealed with effect from 1 January 2015.

 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Член 12

Изчисляване на терминални такси

 

1. Без да се засяга възможността съгласно член 4, параграф 3 за финансиране на терминалното аеронавигационно обслужване от други приходи, терминалната такса за конкретен полет в конкретна зона за събиране на терминални такси е равна на

произведението от таксовата единица, определена за въпросната зона за събиране на терминални такси, по броя на единиците терминално обслужване за конкретния полет. За целите на събирането на такси, подходът и отлитането се таксуват като еднократно ползване. Единицата, която се отброява, е или пристигането, или отлитането.

 

Article 12

Calculation of terminal charges

 

1. Without prejudice to the possibility pursuant to Article 4(3) of financing terminal air navigation services through other revenues, the terminal charge for a specific flight in a specific terminal charging zone shall be equal to the product of the unit rate established for this terminal charging zone and the terminal service units for that flight. For charging purposes, approach and departure shall count as a single flight. The unit to be counted shall be either the

arriving or the departing flight.

 

 

 

 

2. Таксовата единица и единиците терминално обслужване се изчисляват в съответствие с приложение V.

2. The unit rate and the terminal service units shall be

calculated in accordance with Annex V.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ ТЕРМИНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ И НА ТАКСОВИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА

ТЕРМИНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

1. Изчисляване на единиците терминално обслужване

1.1. Единицата терминално обслужване отговаря на променливата за тегло на съответното въздухоплавателно средство.

 

ANNEX V

CALCULATION OF THE TERMINAL SERVICE UNITS AND UNIT RATES

 

 

 

1. Calculation of terminal service units

1.1. The terminal service unit shall be equal to the weight factor for the aircraft concerned.

 

 

1.2. Променливата за тегло, изразена като число, закръглено до втория знак след десетичната запетая, представлява повдигнатото на степен 0,7 частно от разделянето с петдесет на стойността в тонове на максималното сертифицирано излетно тегло на въздухоплавателното средство, посочено в приложение IV, точка 1.5.

1.2. The weight factor, expressed as a figure taken to two decimal places, shall be the quotient, obtained by dividing by fifty the number of metric tons in the highest maximum certified take-off weight of the aircraft, referred to in Annex IV point 1.5, to the power of 0,7.

 

2. Изчисляване на терминални таксови единици

2.1. Терминалната таксова единица се изчислява преди началото на всяка година от референтния период.

2. Calculation of terminal unit rates

2.1. The terminal unit rate shall be calculated before the beginning of each year of the reference period.

 

2.2. Тя се получава като с прогнозния общ брой единици терминално обслужване за съответната година, както е определено в плана за ефективността, се раздели алгебричната сума от следните елементи:

2.2. It shall be calculated by dividing the forecast number of total terminal service units for the relevant year as defined in the performance plan into the algebraic sum of the following elements:

 

i) установените разходи в номинално изражение за съответната година, както е определено в плана за ефективност,

(i) the determined costs, expressed in nominal terms, of the relevant year as defined in the performance plan;

 

ii) компенсацията на разликата между прогнозната и реалната инфлация, както е посочено в член 7, параграф 1,

(ii) the adjustment of the difference between forecasted and actual inflation as referred to in Article 7(1);

 

iii) възстановяването на разходи за преструктуриране, ако те са одобрени в съответствие с член 7, параграф 4,

(iii) the recovery of restructuring costs, if authorised in accordance with Article 7(4);

 

iv) преносите, произтичащи от прилагането на механизма за поделяне на риска, свързан с въздушното движение, както е посочено в член 13, ако е уместно,

(iv) the carry-overs resulting from the implementation of the traffic risk-sharing mechanism referred to in

Article 13, if applicable;

 

v) преносите от предходния референтен период, произтичащи от прилагането на механизма за поделяне на разходите, както е посочено в член 14,

(v) the carry-overs from the previous reference period resulting from the implementation of the cost sharing

mechanism referred to in Article 14;

vi) бонусите и санкциите, произтичащи от схемите за финансово стимулиране, посочени в член 15;

(vi) bonuses and penalties resulting from the financial incentive schemes referred to in Article 15;

vii) прекомерните или недостатъчните възстановявания, които могат да възникнат в резултат на модулацията на таксите за аеронавигационно обслужване при прилагането на член 16;

(vii) the over-or under-recoveries that may result from the modulation of air navigation charges in application of Article 16;

 

viii) прекомерните или недостатъчните възстановявания в резултат на колебания във въздушното движение;

(viii) the over-or under-recoveries resulting from traffic variations;

 

ix) за първите два референтни периода — прекомерните или недостатъчните възстановявания, понесени от държавите членки до 2014 г. включително;

(ix) for the first two reference periods, the over- or under-recoveries incurred by Member States up to and including the year 2014;

 

x) приспадане на други приходи.

(x) a deduction of other revenue.

Член 1

Предмет и обхват

 

(5) Като спазват разпоредбите на член 1, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент за аеронавигационно обслужване на летища с по-малко от 70 000 въздушни транспортни движения годишно, извършвани по правилата за полети по прибори (ППП).

Държавите членки информират Комисията за това решение.

Article 1

Subject matter and scope

 

5. Subject to Article 1(4) of Implementing Regulation (EU) No 390/2013, Member States may decide not to apply this Regulation to air navigation services provided at airports with fewer than 70 000 IFR air transport movements per year.

 

 

 

Member States shall inform the Commission of that decision.

Член 5

Създаване на зони за събиране на такси

 

5. Дадена зона за събиране на терминални такси може да бъде променена в рамките на един референтен период. В този случай държавите членки:

Article 5

Establishment of charging zones

 

5. A terminal charging zone may be modified in the course of a reference period. In that case, Member States shall:

 

а) предоставят на Комисията информация за съответните разходи и данни за въздушното движение, за да може тя да възпроизведе последователни серии от данни за разходите и въздушното движение, които отразяват ситуацията преди и след промяната, и да изпълни своите задачи за наблюдение на ефективността в съответствие с член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013;

(a) provide the Commission with the relevant cost and traffic data in order to allow it to rebuild consistent cost and traffic data series reflecting the situation before and after the change occurs, and carry out its performance monitoring tasks in accordance with Article 18 of Implementing Regulation (EU) No 390/2013;

 

б) се консултират с представители на ползватели на въздушното пространство, и докладват техните коментари на Комисията;

(b) consult airspace users’ representatives and report their comments to the Commission;

 

в) предоставят на Комисията оценка на въздействието на промените върху целите относно ефективността на разходите за терминално аеронавигационно обслужване, и посочват как ще извършват наблюдение на ефективността през останалата част от референтния период.

(c) provide the Commission with an assessment of the impact of the changes on the terminal air navigation services cost-efficiency targets and performance monitoring and indicate how it shall carry out the performance monitoring during the rest of the reference period.

 

 


Регламент за изпълнение (ЕС) 390/2013

Член 1

Предмет и обхват

 

3. Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, държавите членки могат да решат да не прилагат настоящия регламент към терминалното аеронавигационно обслужване, предоставяно на някои или на всички техни летища с по-малко от 70 000 движения на търговски въздушен транспорт за година по правилата за полети по прибори. Те информират Комисията за това.

4. Когато нито едно от летищата в дадена държава членка не достига прага от 70 000 движения на търговски въздушен транспорт за година по правилата за полети по прибори, настоящият регламент се прилага поне към летището с най-много движения на търговски въздушен транспорт по правилата за полети по прибори.

Article 1

Subject matter and scope

 

3. Without prejudice to paragraph 4, Member States may decide not to apply this Regulation to terminal air navigation services provided at some or all of their airports with fewer than 70 000 IFR air transport movements per year. They shall inform the Commission accordingly.

 

 

4. Where none of the airports in a Member State reaches the threshold of 70 000 IFR air transport movements per year, this Regulation shall apply as a minimum to the airport with the highest number of IFR air transport movements.

Лица за контакти:
Антоанета Георгиева
Държавен експерт в дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 472
E-mail: ageorgieva@mtitc.government.bg
 

Илия Йорданов
Държавен експерт в дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 858
E-mail: ijordanov@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 7.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари