Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 119 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФЕС и от ЕФМДР за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Чрез предвиденото изменение на Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. ще се осигури възможността да бъдат финансирани по линия на техническа помощ разходите за възнаграждения на служителите от всички структури и звена, осъществяващи функции по управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). По този начин с постановлението ще бъдат обхванати и всички допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление“.

С промените на постановлението, също така ще се уточнят условията, при които са допустими за финансиране разходите за възнаграждения на служителите от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт, на съдебните служители и на магистратите във връзка с управлението и/или изпълнението на проекти/бюджетни линии по оперативните програми. 


Дата на откриване: 22.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари