Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

В бр. 92 от 27.11.2015 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 321 на Министерския съвет от 20.11.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Промените са в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и са насочени към създаването и структурирането в състава на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Съвместен координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване. Измененията и допълненията са в изпълнение на чл. 141, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), в който е предвидено функциите на център да се изпълняват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) с основна задача да координира аварийно-спасителните работи във връзка с авиационни произшествия, възникнали извън територията на летището или в радиус от 5 км. от контролната точка на летището, в териториалния обхват, посочен по-горе. С въвеждане на предвидените промени се постига по-добро организационно групиране на наличните ресурси по търсене и спасяване, оперативна съвместимост и координация на действията по търсене и спасяване в сухопътната територия на страната, във въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване, и вътрешните водни пътища на Република България, както и икономическа целесъобразност с оглед на вложените средства.

Създаването на обединен авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване цели да съчетае координацията по търсенето и спасяването на сухоземната територия на страната, въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване и вътрешните водни пътища на Република България. В обединения авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване дейностите ще се извършват от специално назначен и обучен за целта персонал, като същият ще бъде  назначен в ГД „ГВА“ и финансиран посредством средствата, осигурени при условията и по реда на чл. 141а от ЗГВ. Средствата са заложени в Плана за ефективност, приет по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции. За целта числеността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е намалена с 17 щ. бр., с които се увеличава щата на ГД „ГВА“ от 94 щ. бр. на 111 щ. бр.

Лице за контакти:
Ралица Пеева;
Началник на отдел „Правен и икономическо регулиране“;
ГД „ГВА“;
Тел.: 02/9371078;
E-mail: rpeeva@caa.bg
 


Дата на откриване: 15.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари