Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Настоящите изменения са свързани с необходимостта от отразяване на настъпили промени в законодателството на Европейския съюз.

С приемането на Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 година година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 28 от 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 83/2014) са въведени нови изисквания към работното време на летателния и кабинния състав от търговския въздушен транспорт.

В тази връзка е изменена препращащата разпоредба – в чл. 18, ал. 1 от проекта.

Променена е честотата на подаване на информация в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) от авиационните оператори за полетното време – ежемесечно до 15 число, не само за предходния месец, но и от началото на календарната година, и от предходните 12 месеца – чл. 18, ал. 2 от проекта. По този начин се създават предпоставки за регулярност на постъпващата информация при осъществяването на контрола от страна на ГД „ГВА“, с цел гарантиране на безопасността на полетите.

В действащата наредба се отменят чл. 19-22, тъй като те съдържат препращания към вече отменена уредба на Европейския съюз – Приложение III на Регламент (ЕИО) 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ, L 373 от 1991 г.).

С прилагането на Регламент (ЕС) № 83/2014 от 18.02.2016 г. заявяването на искане за изключение от установеното работно време ще се осъществява съгласно чл. ARO.OPS.235, б. „в“ от същия, а именно – съгласно реда, предвиден в чл. 14, пар. 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО. Националната процедура за искане на тези изключения, както и критериите за доказване на еквивалентното ниво за безопасност, ще се съдържат в наръчника на инспекторите в отдел „Летателна експлоатация“ към ГД „ГВА“.

            Проектът на наредбата бе публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА”, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и в законоустановения срок не са постъпили бележки и предложения.

Лице за контакт:
Милена Иванова
Старши юрисконсулт
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1075
E-mail: MIvanova@caa.bg

 


Дата на откриване: 9.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари