Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат урежда размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба. Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат предвиждат постепенно увеличаване на размера на командировъчните пари на служителите, дългосрочно командировани в задграничните представителства на Република България. Те се определят като процент от базисния размер на дневните командировъчни средства, посочени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата. Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата предвижда достигане на пълния размер на командировъчните пари, посочени в Наредбата, от 1 януари 2016 г. Ограничената бюджетна рамка на дейността на МВнР за 2016 г. налага предвиденото в § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата увеличение на командировъчните пари да бъде отложено за 1 януари 2017 г. Този подход бе приложен вече шест пъти – с Постановления на Министерския съвет от 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. и 2014 г. съответната дата бе отлагана с по една календарна година. Като допълнителна мярка за ограничаване на разходите за командировъчни средства, с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2010 г. бе създаден § 8а в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съгласно който до 31 декември 2010 г. командировъчни пари по чл. 6 за почивните и празнични дни през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 10, не се изплащат. Тази мярка бе продължавана и през 2011, 2012, 2013 г. и 2014 г. Силно ограниченият бюджет на Министерството на външните работи за 2016 г. налага посочените намаления на размера на командировъчните пари да бъдат продължени до края на 2016 г. По този начин размерът на командировъчните средства при дългосрочни командировки в чужбина ще бъде запазен на нивото им от 2009 г., като допълнително ще бъде запазено действието и на ограничението за заплащане на командировъчни средства за почивните и празнични дни през време на ползване на отпуск, предвидено в Наредбата през 2010 г. Проектът на Постановление за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 8.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.12.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 декември 2015 г. 09:42:44 ч.
Velinova

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства

Добре би било все пак да публикувате и самаият Проект на Постановлението на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, а не само доклада. Моля проверите какво сте качили !

22 декември 2015 г. 13:38:09 ч.
radeff

Мотивите на предлагания акт са несъстоятелни

Мотивите на предлагания акт са несъстоятелни. Не е вярно, че бюджетната рамка на МВнР за 2016 г. е ограничена. С приетия вече закон за държавния бюджет за 2016 г. бюджетът на МВнР се увеличава с 4 милиона лева. Тази сума е предостатъчна за увеличение на базисния размер на дневните командировъчни средства до предвидения в НКСЗМ размер от 100%.