Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 15 февруари 2001 г.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето се предлагат промени с цел оптимизация и подобряване на организацията на работа в агенцията. Също така се прецизират функции на структурните звена в агенцията. От структурата на агенцията се заличава длъжността финансов контрольор, чиито функции ще се възложат за изпълнение в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

              Дирекция „Държавна политика за детето“ променя наименованието си на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“. Прецизират се функции, като се акцентира на стратегическото развитие и планирането от гледна точка на правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, а също така и на координацията, която се осъществява с отговорните институции по различните координационни механизми.

              Оптимизира се броя на териториалните отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ от 5 на 3 при запазване обхвата на териториалната компетентност, като се цели да се постигне по-голяма оперативност на база съществуващата добра взаимосвързаност и координация. С промяната се дава възможност за гъвкаво разпределение на контролните дейности, свързани с работата по сигнали и проверки.


Дата на откриване: 20.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари