Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

С предложения проект на наредба се цели в националното ни законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Директива 2009/15/ЕО във връзка с приемането от Международната морска организация (ММО) на някои кодекси и свързаните с тях изменения в някои конвенции и протоколи (ОВ, L 366 от 2014 г.)(Директива за изпълнение 2014/111/ЕС) и да се осигури прилагането на чл. 10 и чл. 11 от Регламент (ЕС) № 788/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 214 от 2014 г.).

Директива за изпълнение 2014/111/ЕС е приета в резултат от направената от Европейската комисия оценка, че някои от разпоредбите на приетите от Международната морска организация (ИМО) Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на ИМО, 2011, и Кодекс за признатите организации (RO Code) са несъвместими с правилата на Директива 2009/15/ЕО от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (Директива 2009/15/ЕО), както и с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби.

Кодексът за прилагане на задължителните инструменти на ИМО, 2011, е приет на 28-та сесия на Асамблеята на Международната морска организация с Резолюция A.1070 (28) от 4 декември 2013 г. и има задължителен характер. Кодексът за признатите организации (RO Code) е приет на 65-то заседание на Комитета по опазване на морската среда (MEPC) и на 92-то заседание на Комитета по морска безопасност (MSC) с Резолюция MSC.349 (92) от 21 юни 2013 г. и също има задължителен характер. Очаква се двата кодекса да влязат в сила в периода между 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г.

С текста на чл. 1 от Директива за изпълнение 2014/111/ЕС се прави изменение в определението за „международни конвенции”, съдържащо се в разпоредбата на чл. 2, буква „гˮ от Директива 2009/15/ЕО, като по този начин, за целите на Директива 2009/15/ЕО от понятието „международни конвенции” са изключени разпоредбите на част 2, параграфи 16.1, 18.1 и 19 от Кодекса за прилагане на задължителните инструменти на ИМО, 2011, и част 2, раздели 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 и 3.9.3.3 от Кодекса за признатите организации (RO Code).

Изискванията на Директива за изпълнение 2014/111/ЕС се въвеждат с § 2 – 5 от предлагания проект на наредба, като с дефинирането на понятието „международни конвенции, по които Република България е страна“ се въвежда разпоредбата на чл. 1 от Директива за изпълнение 2014/111/ЕС.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е предприела необходимите действия преди влизане в сила на § 2 – 4 от предлагания проект на наредба българският текст на Кодекса за прилагане на задължителните инструменти на ИМО, 2011, и на Кодекса за признатите организации (RO Code), заедно с представените по отношение на всеки един от тях от българската страна декларации в съответствие с Решението на Съвета от 13 май 2013 г. относно позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в Международната морска организация (ММО) във връзка с приемането на някои кодекси и свързаните с тях изменения на определени конвенции и протоколи (ОВ, L 155 от 2013 г.), да бъдат обнародвани в „Държавен вестник” и в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България да станат част от вътрешното ни право.

С § 1 от проекта на наредба се предлага допълване на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели, така че да се създадат необходимите нормативни условия за точното прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 788/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за налагането на глоби и периодични имуществени санкции и оттеглянето на признаването на организациите за проверка и преглед на кораби в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

В съответствие с изискването на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85  на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.) за проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели е изготвена таблица за съответствие на българското законодателство с Директива за изпълнение 2014/111/ЕС и съгласуван с членовете на Работна група № 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Предлаганият проект на наредба няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева
 Старши експерт в дирекция ППУ
 Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 02/930-09-34
Е-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg
 


Дата на откриване: 19.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари