Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.79 от  2015) в тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема промени в съответните нормативни актове, произтичащи от преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите. В изпълнение на тази разпоредба с проекта на постановление се изменя Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г., Устройственият правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 56 на Министерския съвет от 2004 г., Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма, Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите, Устройственият правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г., и Устройственият правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
С постановлението се изменя и допълва Устройственият правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. Към функциите на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ се добавя функцията на дирекцията, свързана с дългосрочното командироване на служители на министерството в Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз по препоръка от дирекция „Вътрешен одит“ в министерството. От функциите на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ отпада административната услуга по приемане на плащания с временни удостоверения и/или депозитарни разписки на всички дължими лихви по задълженията на юридическите лица към държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., тъй като с цел намаляване на административната тежест и оптимизация на процеса за бизнеса, считано от 01.12.2015 г. тази услуга ще се предоставя от Националната агенция за приходите.
Изменя се и се допълва и Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е специално създадена с цел да изпълнява функциите и задачите на Одитен орган по Структурните и Кохезионния фонд за програмен период 2007-2013 г., съответно Одитен орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г. Обхватът на одитната дейност включва 8-те основни оперативни програми („Транспорт“, „Регионално развитие“, „Околна среда“, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, „Техническа помощ“, „Развитие на човешките ресурси“, ОП за развитие на сектор „Рибарство“) и всички 9 програми за европейско териториално и трансгранично сътрудничество за програмен период 2007-2013 г., както и техните наследници за програмен период 2014-2020 г. На агенцията са възложени също функциите на Одитен орган за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В допълнение от 2014 г. агенцията започна да изпълнява задачите на независим одитен орган по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите и по Програма „Еразъм+“ заедно със съпътстващите й програми и мрежи „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“, „Еквет“, „Евродеск“ и „Салто“. В тази връзка проектът на постановление на Министерския съвет предвижда преструктуриране на агенцията, в рамките на утвърдената щатна численост, чрез функционално и организационно разделяне на одитната работа в четири дирекции – дирекция „Одити на средствата по регионална политика“,  дирекция „Одити на средствата по социална политика, образование и рибарство“, дирекция „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ и дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“, на мястото на досега съществуващите две дирекции – „Одитна дейност“ и „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност“. Ръководството и осъществяването на одитните ангажименти се обособява в три отделни дирекции, с оглед спецификата на съответните програми и областите, към които е насочена помощта от фондовете на ЕС. Предлаганата нова функционална структура ще оптимизира работата на Одитния орган като цяло, ще създаде условия за профилиране на служебната ангажираност и ще повиши ефективността на одиторската работа. Обособяването на три отделни дирекции ще улесни административното ръководство, контрола на качеството на одитната дейност и организацията на работа в агенцията като цяло. Проектът предвижда също трансформиране на дирекция „Правно-методологично осигуряване на одитната дейност“ в дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“. Обособяването на одиторите с юридическо образование в самостоятелна правна дирекция ще даде възможност за равномерно разпределяне на натовареността им за осъществяване на контрол на качеството върху проверените от одиторите от трите одитни дирекции обществени поръчки. В допълнение по този начин ще се оптимизира текущият контрол за систематичен еднакъв подход на Одитния орган при прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на агенцията. Създадена е и възможност одиторите с юридическо образование да участват в изпълнението на одитни ангажименти при необходимост, каквато е и практиката по отношение на служителите от правно-методологичната дирекция до момента.


Дата на откриване: 19.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари