Обществени консултации

Национална програма „Цифрова България 2020“

Настоящата програма представлява продължение на действащата до момента Национална програма „Цифрова България 2015“, като отчита постигнатото и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж за периода 2016-2020 г.

С тази програма се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на: среда за широко прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), национална ИКТ инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост. В нея са заложени целите, мерките и дейностите, ангажимент на различните ведомства за постигането на основните стратегически приоритети.

Информационните и комуникационни технологии  и Интернет са основните елементи, характеризиращи информационното общество (ИО) и представляват важен фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите. Създаването на условия за повсеместен достъп до ИКТ и Интернет и тяхното широко използване са основна предпоставка за развитието на иновативно и приобщаващо общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите.

Оценявайки значението на ИКТ и Интернет, Европейската Комисия (ЕК) публикува през 2010 г. „Програма в областта на цифровите технологии в Европа“, известна като „Цифровата програма за Европа“ (ЦПЕ), която е свързана пряко с решаване на проблемите в областта на информационните технологии и Интернет. Тя е една от седемте водещи политически инициативи в рамките на „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, имаща за цел подготовка на икономиката на ЕС за предизвикателствата на следващото десетилетие.

С цел гарантиране на успешното изпълнение на ЦПЕ, Европейската Комисия изисква да се изпълнят необходимите политически действия на национално ниво от всички държави-членки, които следва да изготвят своите национални политики, като изцяло вземат предвид заложените ключови действия на ниво ЕС. Това не само ще повиши въздействието на националните политики, но също така ще доведе до синергия на равнище ЕС. По този начин ЕС и държавите-членки ще постигнат по-ускорен напредък.

Република България също провежда активна политика в областта на развитието и широкото използване на ИКТ, която е очертана в националните стратегически планови и програмни документи. С Решение на 230-то заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ) от 17 януари 2011 г. бе създадена подгрупа към Работна група № 31 „Европа 2020" с цел координиране на работата, свързана с изпълнението на дейностите по Цифровата програма на Европа, с водещо ведомство Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка бе разработена Национална програма „Цифрова България 2015“ и План за нейното изпълнение.

През новия програмен период (2014-2020 г.), основните приоритетни области, заложени в Цифровата програма за Европа остават да действат, като предвид икономическите процеси в световен мащаб новата Европейска комисия поставя особен акцент на изграждането на цифров единен пазар на Европейския съюз. За постигне на тази цел, на 6 май 2015 г. Комисията прие Стратегия за цифровите технологии за единния пазар. Стратегията, която има многогодишен характер, фокусира върху ключови взаимосвързани действия, които да бъдат предприети на равнище ЕС.

С оглед необходимостта от актуализация на националната политическа рамка в областта на ИКТ във връзка с новия програмен период 2014-2020 г., действащият до момента програмен документ следва да бъде актуализиран с времеви хоризонт 2020 г.

 

Лице за контакт:
Анелия Димова

Главен експерт в дирекция „Информационни технологии” в МТИТС,
Тел. 02/ 949 2250,
Е-mail: adimova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 5.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 18.11.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 ноември 2015 г. 11:30:08 ч.
Йоан Каратерзиян

Необходима е промяна в Закона за достъп до пространствените данни

Необходима е промяна в Закона за достъп до пространствените данни по отношение на наличието на сгради в Регистъра на географските наименования в България / INSPIRE, защото в повечето случаи, в България адресът на сградата, а не на имота е определящ на наименованието. Естествено, трябва да останат и имотите. Друг важен пропуск в момента е липсата на механизъм и срок за автоматилно и навременно осъвременяване на поддържаната система (http://geonames.cadastre.bg/). Например, в момента информацията е актуална към началото на 2015 г. Трябва да се заложат и средства за поддръжка на тази система, защото въпреки доброто желание, няма как да се поддържа качествено тази система без необходимото финансиране. В момента, на практика, Закона за достъп до пространствените данни и Договор № 12-32-13/2012 г. не се изпълнява. Отчетено е, че през март 2015 г. този проект е изпълнен, но какво от това, като не се осъвременява - това означава, че не функционира.